Daň z nehnuteľnosti v roku 2015

daneDaň z nehnuteľnosti je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ide v podstate o daň za vlastníctvo nehnuteľnosti.

Daň sa vyberá z pozemkov (aj zastavaných), stavieb (aj skleníkov, chát či samostatne stojacich garáží), bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Daňové priznanie musia podať fyzické osoby (občan, podnikateľ) aj právnické osoby, ak v priebehu roku 2014 (od 01.01.2014 do 31.12.2014) nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 01. januáru 2015 sú zapísaní v katastri nehnuteľností ako vlastníci, alebo predali nehnuteľnosť a k 01. januáru 2015 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností ako vlastníci, alebo nastali také zmeny oproti roku 2013, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera pozemkov).

Daňová povinnosť vzniká na základe:

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo
 • darovacej zmluvy,
 • nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti,
 • nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo na
 • základe schválenia príklepu súdom,
 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • vydania právoplatného stavebného povolenia,
 • na základe právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením,
 • dodatočného povolenia stavby,
 • právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
 • ukončenia výstavby drobnej stavby; oznámením ukončenia drobnej stavby,
 • povolenia zmeny užívania stavby alebo zmeny užívania stavby alebo bytu,
 • zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala,
 • podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri
 • nehnuteľností,
 • zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,
 • zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely.

Daňová povinnosť zaniká napríklad na základe:

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe predajnej,
 • darovacej zmluvy,
 • vydraženia nehnuteľnosti,
 • zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • zmeny výmery nehnuteľnosti,
 • povolenia zmeny užívania stavby, bytu alebo časti bytu,
 • zrušenia nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • zrušenia dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností,
 • zbúrania alebo odstránenia stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným
 • výmazom stavby z listu vlastníctva.
 • Pre fyzické osoby a právnické osoby existuje len jedno spoločné tlačivo na podanie daňového priznania. Vyplnené daňové priznanie sa podáva najneskôr do 31.01.2015 (tzn. od 01.01.2015 do 31.01.2015). Sadzbu dane si určujú obce a mestá.

Ak vlastníte nehnuteľnosť už dlhšie a priznanie ste už podali v minulých rokoch už nemusíte podávať nové daňové priznanie. Daň každý rok vyrubuje správca dane (obec alebo mesto). Lehota na vyrubenie dane z nehnuteľností nie je pre správcu dane stanovená. Daň z nehnuteľností je splatná v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť (spravidla) dňom doručenia.

Príspevok bol vložený Pre kupujúcich, Pre predávajúcich. Vytvorte záložku trvalého odkazu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *