FAQ

Vyhľadávanie otázok v databáze

[faq-search]

Kedy treba nahlásiť prevod vlastníckeho práva správcovi domu a dodávateľom energií?

Na základe Vašej otázky predpokladám, že predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníctva bytu. K prevodu vlastníctva bytu dochádza dňom zápisu do katastra nehnuteľností. Spolu s prevodom vlastníctva bytu dochádza aj k prevodu povinností spojených s vlastníctvom bytu v zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Okrem iného je vlastník bytu povinný uhrádzať finančné prostriedky do fondu prevádzky, údržby a opráv, platiť zálohové platby na spoločné náklady (odvoz kom.odpadu, za výťah, osvetlenie spoločných priestorov apod.), ako aj plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o výkone správy uzatvorenej medzi vlastníkmi bytov a správcom bytového domu. Tieto povinnosti prechádzajú na nového vlastníka bytu momentom nadobudnutia vlastníctva. V zmysle zákona, povinnosť platiť mesačné preddavky a zálohové platby do fondu opráv vzniká od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Zmenu vlastníka bytu je preto nevyhnutné bezodkladne oznámiť správcovi domu. Ak dôjde k zmene vlastníka bytu skôr ako k samotnému odovzdaniu bytu novému vlastníkovi, i napriek tomu je nový vlastník v zmysle zákona povinný uhrádzať uvedené platby (čiže platí aj keď byt ešte neužíva).

Tak ako som už spomenula, okrem úhrady spoločných nákladov sa k bytu viaže aj povinnosť úhrad ďalších nákladov spojených s užívaním bytu, ktoré vlastník hradí priamo dodávateľom, napr. plyn, elektrina, internet či pevná linka. V súvislosti s úhradou týchto nákladov platí, že príslušné platby uhrádza osoba, ktorá má s daným dodávateľom uzatvorenú platnú zmluvu, a teda je nahláseným odberateľom. Osoba odberateľa môže byť odlišná od osoby vlastníka, tzn. kým nedôjde k prehláseniu odberateľa priamo u dodávateľa, platia tieto úhrady pôvodní vlastníci. Nie je v rozpore so zákonom, ak bude zmena odberateľa ohlásená až pri odovzdaní bytu (čiže nový vlastník začne platiť až keď byt začne užívať). Na predídenie prípadným sporom odporúčame uviesť v preberacom protokole aj odpočty stavu meradiel ku dňu prevzatia nehnuteľnosti novým vlastníkom.

Čiže v prípade, ak po prevode vlastníctva bytu budú povodní vlastníci po určitú dobu byt stále užívať, odporúčala by som dohodnúť sa na  kompenzácii nákladov (úhrady do fondu opráv a úhrady za spoločné náklady) vzniknutých od nadobudnutia vlastníctva až do prevzatia nehnuteľnosti novým vlastníkom.Kto platí daň z predaja nehnuteľnosti a kto je oslobodený?

Kto je oslobodený od platenia dane z predaja nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti sa neplatí pri predaji nehnuteľnosti, v prípade, že ste jej vlastníkom boli dlhšie ako 5 rokov pred jej predajom.

Platiť daň z predaja nehnuteľnosti taktiež nemusia osoby, ktoré spĺňajú obe nasledujúce podmienky:

 • získali nehnuteľnosť do vlastníctva pred 01.01.2011 (teda najneskôr do 31.12.2010), a zároveň
 • v nej mali prihlásený trvalý pobyt najmenej 2 roky pred jej predajom.

Ďalej sú od platenia dane z predaja nehnuteľnosti oslobodené príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa:

 1. nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov), alebo
 2. vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku.

Toto oslobodenie sa však nevzťahuje na príjmy, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti, ak sa táto zmluva uzavrela pred uplynutím 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti (alebo od jej vyradenia z obchodného majetku).

Príjmy musí daňovník zdaniť, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po 5 rokoch od  nadobudnutia nehnuteľnosti (alebo vyradenia z obchodného majetku) – kvôli existencii zmluvy o budúcom predaji podpísanej pred uplynutím lehoty 5 rokov.

Sadzba dane z predaja nehnuteľnosti je 19 %.

Daň sa platí z rozdielu medzi obstarávacou cenou, t.j. cenou za ktorú ste nehnuteľnosť  kúpili, a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť predali.

Započítať sa môžu aj preukázateľne vynaložené náklady súvisiace s touto nehnuteľnosťou, ako napríkad:

 1. výdavky spojené s rekonštrukciou nehnuteľnosti;
 2. odmenu znalca či právnika/advokáta;
 3. províziu realitnej kancelárie;
 4. a iné náklady, musíte však mať doklad o ich zaplatení.

Ak by obstarávacia cena spolu s vyššie uvedenými nákladmi bola vyššia ako cena, za ktorú ste nehnuteľnosť predali (vznikol by tak záporný rozdiel), neplatí sa žiadna daň z predaja nehnuteľnosti.

Na nehnuteľnosti získané pred koncom roku 2010 (t.j. do 31.12.2010) sa vzťahuje ešte jedna výnimka, kedy vlastník nehnuteľnosti nemusí pri predaji platiť daň z predaja nehnuteľnosti, a to podmienka mať v danej nehnuteľnosti nahlásený trvalý pobyt minimálne 2 roky pred jej predajom (bez ohľadu na to, kedy v budúcnosti túto nehnuteľnosť predáte).

Pri týchto nehnuteľnostiach sa postupuje podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov platného do 31.12.2010 (tzn. neuplatňuje sa novela platná od 01.01.2011).

Koľko je provízia realitnej kancelárie CENTURY 21?

Keďže všetky kancelárie CENTURY 21 sú nezávisle vlastnené a prevádzkované, výška provízie každej kancelárie je individuálna. Maklér si nemôže stanoviť výšku sprostredkovateľskej provízie ľubovoľne ale je stanovovaná podľa jednotných pravidiel tej-ktorej kancelárie CENTURY 21 (t.j. jej cenníkom).

Môže maklér realitnej kancelárie CENTURY 21 žiadať úhradu provízie od kupujúceho aj predávajúceho?

V sieti CENTURY 21 používajú makléri zmluvy, ktoré sa uzatvárajú v zmysle ustanovení zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), tzn. v prípade ak sa maklér poskytujúci svoje služby obom zmluvným stranám (t.j. predávajúcemu aj kupujúcemu) s týmito dohodne, že časť provízie bude uhradená jednou zmluvnou stranou a časť druhou zmluvnou stranou, potom je možné aj legálne, aby mu províziu zaplatili obe zmluvné strany. Nejde totiž o dvojitú úhradu tej istej provízie ale o rozdelenie provízie na dve časti. Takýto spôsob úhrady provízie sa využíva najmä pri väčsích obchodných prípadoch, príp. pri prenájmoch keď sa skladá 1-mesačné nájomné aj depozit prenajímateľovi (aby nebol nájomca zaťažený veľkou počiatočnou úhradou).

Čo je to energetický certifikát budovy a aké sú povinnosti vlastníka budovy?

Energetický certifikát budovy je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy. Z dôsledne vyhotovených energetických certifikátov je možné posúdiť, či budova spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť. Súčasťou certifikátu by mal byť aj odporúčaný súbor opatrení, ako možno zlepšiť jej stavebné konštrukcie a systémy vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, klimatizácie a osvetlenia.

Energetické certifikáty budov by mali prispieť k tomu, aby mali vlastníci a potenciálni záujemcovia o prenájom a kúpu nehnuteľností prehľad o ich energetickej náročnosti. Budovy, ktoré sú podrobené certifikácii, sú podľa energetickej hospodárnosti (ide o množstvo energie potrebné na vykurovanie, príravu teplej vody, na chladenie, vetranie a osvetlenie) zatriedené do energetických tried A až G (podobne ako je to pri chladničkách či iných bielych spotrebičoch). Triedenie môže pomôcť vlastníkom, ale i záujemcom o kúpu nehnuteľnosti jednoducho zistiť, do akej miery je budova energeticky hospodárna, a teda či v nej platia alebo budú platiť za energiu viac alebo menej. Podľa toho sa môžu rozhodnúť, koľko za budovu budú pýtať pri predaji alebo koľko sú ochotní investovať pri kúpe.

Zákonný rámec pre energetickú certifikáciu budov stanovuje na úrovni EÚ smernica Európskeho parlamentu a Rady č.2002/91/ES zo dňa 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov. SR prijala zákon č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov (najmä zákona č.300/2012 Z.z.), vyhlášku MVRR č.625/2006 Z.z.  a vyhlášku MVRR č.311/2009 Z.z. obe o energetickej hospodárnosti budov.

Vypracovanie energetického certifikátu si musia objednať a zaplatiť vlastníci budov (budovou sa myslí stavba ako celok alebo jej časť, ktorá bola projektovaná alebo zmenená na samostatné užívanie).

Energetická certifikácia je povinná pre budovy a samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú; pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy (významnou obnovou budovy sú také stavebné úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25% jej plochy – zatepľovaním obvodového plášťa a strešného plášťa, a výmenou pôvodných otvorových výplní, pričom obnovu možno uskutočniť jednorazovou stavebnou úpravou alebo postupnými čiastkovými stavebnými úpravami); inak je dobrovoľná. Ak má budova spoločný systém vykurovania, možno na základe vykonanej energetickej certifikácie budovy vykonať aj certifikáciu jednotlivého bytu alebo inej samostatne užívanej časti budovy.

Energetická certifikácia budov sa týka len vybraných typov budov. Ide o tieto typy budov:

 1. rodinné domy,
 2. bytové domy,
 3. administratívne budovy,
 4. budovy škôl a školských zariadení,
 5. budovy nemocníc,
 6. budovy hotelov a reštaurácií,
 7. športové haly a iné budovy určené na šport,
 8. budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby,
 9. ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu.

Povinnosť energetickej certifikácie sa nevzťahuje na:

 1. budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad,
 2. kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
 3. budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,
 4. priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,
 5. bytové budovy, ktoré sú určené na používanie menej než štyri mesiace v roku alebo na obmedzené užívanie počas roka s očakávanou spotrebou energie nižšou ako 25 % spotreby pri celoročnom užívaní,
 6. samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje:

 1. na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 01.januári 2008,
 2. na budovu predávanú alebo prenajímanú po 01.januári 2008,
 3. na budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú,
 4. pri dokončení novej budovy alebo po významnej obnove existujúcej budovy,
 5. od 09.júla 2015 je energetická certifikácia povinná aj pre tie budovy v ktorých viac ako 250 m2  celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje.

Do 09.júla 2015 sa povinnosť energetickej certifikácie pri prenájme budovy vzťahuje na budovy s viac ako 500 m2 celkovej podlahovej plochy. Do 31.decembra 2015 nie je energetická certifikácia povinná pre tie budovy, v ktorých sa prenajímajú byty a samostatné časti.

Vlastník budovy je povinný mať energetický certifikát:

 1. ku dňu začatia kolaudačného konania, ak ide o novú budovu alebo o existujúcu budovu po významnej obnove, ak stavebný úrad neurčí inak,
 2. do dvoch (2) mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť,
 3. ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti.

Vlastník budovy je povinný uchovávať energetický certifikát po celý čas jeho platnosti a:

 1. pri predaji budovy odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi,
 2. pri prenájme budovy odovzdať osvedčenú kópiu energetického certifikátu jej nájomcovi,
 3. musí ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na samostatnú časť, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát.

Povinnosti, ktoré má podľa zákona vlastník budovy, sa vzťahujú aj na správcu budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce; na spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a na bytové družstvo.

Výsledkom procesu energetickej certifikácie budovy je energetický certifikát budovy. Tento doklad dokumentuje kvalitatívne vlastnosti budovy – energetickú hospodárnosť budovy, jej zaradenie do príslušnej energetickej triedy, opis nedostatkov v technickom systéme a energetickom vybavení, odporúčané opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy. Energetický certifikát je platný maximálne 10 rokov, ak sa skôr nevykonala významná obnova budovy. Energetické certifikáty vydané do 31.decembra 2012 platia do uplynutia platnosti, ktorá je v nich uvedená.

Energetický certifikát obsahuje aj tzv. energetický štítok ktorý je výňatkom z energetického certifikátu. Vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou viac ako 500 m2, ktorú verejnosť často navštevuje je povinný do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia energetického certifikátu a energetického štítku vystaviť energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste.

Energetickú certifikáciu môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba pre energetickú certifikáciu. Zoznam odborne spôsobilých osôb pre energetickú certifikáciu je k dispozícii na internetovej stránke Slovenskej komory stavebných inžinierov www.sksi.sk. Energetickú certifikáciu môže vykonávať aj energetický audítor, ale len v prípade, že je aj odborne spôsobilou osobou pre energetickú certifikáciu v zmysle zákona.

Štátna energetická inšpekcia (ŠEI) môže uložiť pokutu vlastníkom, ako aj osobám vykonávajúcim certifikáciu.

Inšpekcia uloží pokutu od 500 eur do 3.000 eur:

 1. právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je vlastníkom budovy, v ktorej viac ako 250 m2  celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ju často navštevuje alebo budovy s celkovou podlahovou plochou viac ako 500 m2, ktorú verejnosť často navštevuje ak do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia energetického certifikátu a energetického štítku nevystaví energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste,
 2. neobstará energetický certifikát v príslušných lehotách, hoci je na to podľa zákona povinná,
 3. neuschová energetický certifikát na čas jeho platnosti,
 4. neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy,
 5. neodovzdá kópiu platného energetického certifikátu nájomcovi,
 6. neodovzdá projektové energetické hodnotenie novému nadobúdateľovi budovy pri jej predaji pred začatím výstavby budovy alebo rozostavanej budovy,
 7. neuvedie ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy alebo jej samostatnej časti v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu.

Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť konania a na trvanie protiprávneho stavu. Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o uvedenom konaní, najneskôr do troch (3) rokov odo dňa, keď k takému konaniu došlo.

Aké zmeny nastali v roku 2013 pri dani z nehnuteľností?

Kto je daňovníkom?

Daňovníkom je fyzická osoba (občan), fyzická osoba podnikateľ (živnostník) a právnická osoba.

Komu sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je povinný podať daňovník miestne príslušnému správcovi dane t.j.mestu alebo obci.

Aké poznáme druhy daní z nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľností tvorí súbor troch daní, a síce:

 • daň z pozemkov
 • daň zo stavieb
 • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Kedy sa stanete daňovníkom dane z nehnuteľnosti?

 • povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností;
 • nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti;
 • nadobudnutím nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo po schválení príklepu súdom;
 • vysporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov;
 • právoplatným stavebným povolením;
 • právoplatným rozhodnutím o povolení zmeny stavby pred dokončením;
 • právoplatným kolaudačným rozhodnutím;
 • oznámením o ukončení výstavby drobnej stavby;
 • právoplatným povolením zmeny užívania stavby, zmeny užívania bytu alebo časti bytu;
 • podpísaním nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF;
 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností;
 • zmenou druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti;
 • zmenou výmery nehnuteľnosti, rozdelením parcely a atď.

Kedy je daňovník povinný podať daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva len jedenkrát, a to za to zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť (nadobudol nehnuteľnosť). V nasledujúcich rokoch sa už daňové priznanie nepodáva, správca dane doručí len rozhodnutie o vyrubenej dani. Uvedené neplatí ak v priebehu roka nastala zmena, ktorá má vplyv na vyrubenie dane, alebo zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti.

Za zdaňovacie obdobie podáva daňové priznanie do 31. 1. 2013 len ten daňovnk, ktorý počas roka 2012 (od 01.01.2012 – 31.12.2012) nadobudol nehnuteľnosť a súčasne je k 1. januáru 2013 zapísaný v katastri nehnuteľností ako jej vlastník, alebo ten daňovník, ktorý predal nehnuteľnosť a súčasne už nie je k 1. januáru 2013 zapísaný v katastri nehnuteľností ako jej vlastník, alebo u daňovníka nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane.

Kto podáva daňové priznanie v prípade spoluvlastníctva nehnuteľnosti?

Ak je nehnuteľnosť (pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor) v spoluvlastníctve viacerých osôb, podáva daňové priznanie každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa však spoluvlastníci dohodnú na zástupcovi, priznanie podá tento zástupca, ktorý sa v priznaní zároveň vyznačí.

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňové priznanie podá ktorýkoľvek z manželov ale len jeden.

Čo je potrebné priložiť k daňovému priznaniu?

K daňovému priznaniu z nehnuteľností je potrebné priložiť prílohy, ktorými sú napr.: rozhodnutie katastra o povolení vkladu, zmluva o prevode nehnuteľnosti, osvedčenie o dedičstve, darovacia zmluva alebo iný doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti.

Ako vypĺňať daňové priznanie?

Pre rok 2013 vypracovalo ministerstvo financií spoločný formulár pre štyri miestne dane (č. MF/020058/2012-22), tzv. spoločné daňové priznanie t.j. daňové priznanie pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, ktoré sa podáva vtedy, ak daňovník nadobudne prvú nehnuteľnosť. Ďalším druhom je čiastkové daňové priznanie, ktoré sa podáva vtedy, ak daňovník nadobudne ďalšiu nehnuteľnosť, dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Okrem toho sa zaviedlo aj opravné a dodatočné daňové priznanie.

Vyznačením v ľavej hornej časti hlavičky tlačiva uvedie daňovník, či podáva:

 • riadne daňové priznanie
 • čiastkové priznanie
 • čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti
 • opravné priznanie
 • dodatočné priznanie

Aj pri vypĺňaní daňového priznania nastala ďalšia podstatná zmena, a to daňovník už nemusí daň z nehnuteľnosti vypočítať sám. Daň za neho vypočíta správca dane. Daňovník je však povinný uviesť všetky rozhodujúce skutočnosti na výpočet dane správne a pravdivo, tzn. okrem svojich identifikačných údajov v ňom uvedie len základné údaje potrebné na výpočet a vyrubenie dane. Je to hlavne výmera pozemku, podlahová plocha bytu, zastavaná plocha stavby, počet podlaží, forma vlastníctva či účel využitia.

Čo je to čiastkové, opravné a dodatočné priznanie?

Čiastkové priznanie podáva ten daňovník, u ktorého nastali zmeny oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu, tzn. že v predchádzajúcich rokoch síce už podal riadne priznanie k dani z nehnuteľnosti, ale v minulom roku niektorú z nehnuteľností zdedil, prijal darom, daroval, kúpil, predal, skolaudoval novú stavbu, prístavbu alebo nadstavbu, alebo sa zmenil druh pozemku či jeho výmera. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti uvedie daňovník v čiastkovom priznaní iba novonadobudnutú nehnuteľnosť, alebo iba zmenu vo výmere pozemku. Ak daňovník niektorú nehnuteľnosť predal, tak v tlačive priznania zaškrtne v záhlaví, že ide o čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti ku konkrétnej nehnuteľnosti, ktorú zapíše do tlačiva. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi tak už nje je potrebné opätovne uvádzať v priznaní všetky nehnuteľnosti, ktoré ostávajú vo vlastníctve daňovníka.

Opravné daňové priznanie prijíma správca dane len do 31. januára. Daňovník tak môže urobiť vtedy, ak sa v priznaní pomýlil, či nesprávne alebo neúplne vyplnil údaje. Ak však na chyby alebo nedostatky príde daňovník po tomto termíne, môže podať už len dodatočné daňové priznanie, a to najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie. 

Kto vyrubuje daň a dokedy je daňovník povinný ju uhradiť?

Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ktoré doručí daňovníkovi.V prípade, ak daňové priznanie podával za spoluvlastníkov zástupca, rozhodnutie správca dane doručí len jemu, rovnako aj tomu manželovi, ktorý podal daňové priznanie za manželov.

Rozhodnutie má správca dane povinnosť doručiť daňovníkovi do vlastných rúk najneskôr do 15. mája. Vyrubená daň je potom splatná najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Platbu dane je možné rozložiť aj na viac splátok v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daň može daňovník uhradiť buď v hotovosti zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby na daň (max.do výšky 300 EUR), poštovou poukážkou alebo prevodom na bankový účet správcu dane.

Správca dane môže pre jednotlivé časti obce, katastrálne územia alebo kategórie nehnuteľností prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia (VZN) zvýšiť alebo znížiť ročnú sadzbu dane, ale len vždy k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Kto je oslobodený od podávania priznania a platenia dane?

Od podávania priznania a platenia daní z nehnuteľností sú zo zákona oslobodené nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, cirkvi, škôl, kultúrnych ustanovizní. Ale sú to aj osoby v hmotnej núdzi, zdravotne ťažko postihnutí a osoby v dôchodkovom veku. Oslobodenia pre prvonadobúdateľov bytov, ktoré kedysi platili, už neexistujú.

Nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane si musí daňovník uplatniť priamo v daňovom priznaní. Ak na nehnuteľnosť pripadá viacero druhov oslobodení a zliav, využiť a vybrať si možno len jednu z nich.

Ako postupovať v prípade vydraženia nehnuteľnosti?

Výnimkou pri podávaní daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti je nadobudnutie nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. V prípade, ak nastanú zmeny skutočností rozhodujúce pre daňovú povinnosť alebo pre vyrubenie dane v priebehu roka, tak sa na tieto skutočnosti neprihliada. Ide o prípady, keď daňovník nadobudne ďalšiu nehnuteľnosť, predá nehnuteľnosť, zmení sa účel využitia nehnuteľnosti alebo výmera pozemku. Tieto zmeny sa prejavia v daňovom priznaní až za nasledujúce zdaňovacie obdobie.

Ako to je s oznamovacou povinnosťou po nadobudnutí či predaji nehnuteľnosti?

Voči správcovi dane t.j.mestu alebo obci mal daňovník oznamovaciu povinnosť, ktorú si musel splniť do 30 dní odo dňa, nasledujúceho po dni, kedy tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. Oznamovacia povinnosť pri zmenách a nadobudnutí ďalšej nehnuteľnosti je od 1. januára 2013 nahradená inštitútom čiastkového daňového priznania. Osobitná 15-dňová oznamovacia lehota pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením však stále platí.

Aké sankcie hrozia daňovníkovi za nesplnenie jeho povinností?

V prípade, ak daňovník nedodrží svoje zákonné povinnosti, môže mu  správca dane v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z.  o správe daní v z. n. p. uložiť sankciu, ako napr.:

 • za oneskorené podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností (po 31. januári) ……………od 5 EUR do 3 000 EUR
 • za nesplnenie oznamovacej povinnosti …………od 5 EUR do 3 000 EUR
 • za nezaplatenie dane v ustanovenej výške alebo lehote  – úrok z omeškania z dlžnej sumy ………….sankčný úrok vo výške 4-násobku úrokovej miery ECB platnej v deň vzniku nedoplatku, avšak minimálne 15 % p. a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania

Aká je zákonná úprava dane z nehnuteľností?

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v aktuálnom znení zákona č. 460/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. 12. 2012 upravuje daňovníka, predmet dane, základ dane, sadzby dane ako aj podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností.

Kedy zaniká daňová povinnosť?

 • povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností;
 • vydražením nehnuteľnosti;
 • zrušením bezpodielového spoluvlastníctva manželov;
 • zmenou výmery nehnuteľnosti;
 • povolením zmeny užívania stavby, bytu alebo časti bytu;
 • zrušením nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF;
 • zrušením dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností;
 • zbúraním alebo odstránením stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva.


Kedy možno uzatvoriť ďalšiu neexkluzívnu zmluvu s inou RK?

Uzatváranie exkluzívnych a neexkluzívnych zmlúv.

RK poskytujú svoje realitné služby verejnosti na základe výhradných (exkluzívnych) príp. nevýhradných (neexkluzívnych) zmlúv.

V prípade, ak predávajúci už uzatvoril neexkluzívnu zmluvu s inou RK nič mu nebráni v tom, aby uzatvoril ďalšiu neexkluzívnu zmluvu aj s RK CENTURY 21. Ak má však predávajúci záujem uzatvoriť s RK CENTURY 21 exkluzívnu zmluvu, je nutné, aby pri podpise takejto zmluvy informoval nášho realitného makléra o skutočnosti, že už má uzatvorenú neexkluzívnu zmluvu, a s ktorou/ktorými RK tieto zmluvy uzatvoril. Následne, po podpise exkluzívnej zmluvy o sprostredkovaní realitných služieb je nutné, aby predávajúci za pomoci realitného makléra CENTURY 21 kontaktoval všetky RK, s ktorými má uzatvorené tieto neexkluzívne zmluvy, a oznámil im, že chce bezodkladne ukončiť spoluprácu nakoľko uzatvoril exkluzívnu zmluvu s RK CENTURY 21. Ukončenie spolupráce v sebe zahŕňa okrem vypovedania, príp. odstúpenia od neexkluzívnej zmluvy s inou RK napr. pre nečinnosť, aj stiahnutie všetkej inzercie z internetu a tiež zvesenie reklamých plachiet a iných označení z predávanej nehnuteľnosti.

Zmena ceny v exkluzívnej/neexkluzívnej zmluve.

Predávajúci, ako vlastník nehnuteľnosti, má právo nielen určiť si cenu, za ktorú je ochotný svoju nehnuteľnosť predať ale aj zmeniť svoje rozhodnutie kedykoľvek počas platnosti exkluzívnej/neexkluzívnej zmluvy o sprostredkovaní realitných služieb.

V prípade, ak sa po uzatvorení neexkluzívnej zmluvy s inou RK rozhodne predávajúci uzatvoriť ďalšiu neexkluzívnu zmluvu aj s RK CENTURY 21 napríklad s nižšou cenou za kúpu jeho nehnuteľnosti, je potrebné, aby zníženie ceny aspoň formou e-mailu oznámil pôvodnej RK (spôsob komunikácie s RK ako aj príp. sankcie za nesplnenie si povinnosti ohlasovania zmien zmluv.ustanovení je možné nájsť v podpísaných zmluvách, nakoľko každá RK používa vlastné vzory zmlúv).


[faq-category]

Máte novú otázku

[faq-ask-questions]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *