Aké zmeny nastali v roku 2013 pri dani z nehnuteľností?

Kto je daňovníkom?

Daňovníkom je fyzická osoba (občan), fyzická osoba podnikateľ (živnostník) a právnická osoba.

Komu sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je povinný podať daňovník miestne príslušnému správcovi dane t.j.mestu alebo obci.

Aké poznáme druhy daní z nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľností tvorí súbor troch daní, a síce:

 • daň z pozemkov
 • daň zo stavieb
 • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Kedy sa stanete daňovníkom dane z nehnuteľnosti?

 • povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností;
 • nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti;
 • nadobudnutím nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo po schválení príklepu súdom;
 • vysporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov;
 • právoplatným stavebným povolením;
 • právoplatným rozhodnutím o povolení zmeny stavby pred dokončením;
 • právoplatným kolaudačným rozhodnutím;
 • oznámením o ukončení výstavby drobnej stavby;
 • právoplatným povolením zmeny užívania stavby, zmeny užívania bytu alebo časti bytu;
 • podpísaním nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF;
 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností;
 • zmenou druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti;
 • zmenou výmery nehnuteľnosti, rozdelením parcely a atď.

Kedy je daňovník povinný podať daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva len jedenkrát, a to za to zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť (nadobudol nehnuteľnosť). V nasledujúcich rokoch sa už daňové priznanie nepodáva, správca dane doručí len rozhodnutie o vyrubenej dani. Uvedené neplatí ak v priebehu roka nastala zmena, ktorá má vplyv na vyrubenie dane, alebo zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti.

Za zdaňovacie obdobie podáva daňové priznanie do 31. 1. 2013 len ten daňovnk, ktorý počas roka 2012 (od 01.01.2012 – 31.12.2012) nadobudol nehnuteľnosť a súčasne je k 1. januáru 2013 zapísaný v katastri nehnuteľností ako jej vlastník, alebo ten daňovník, ktorý predal nehnuteľnosť a súčasne už nie je k 1. januáru 2013 zapísaný v katastri nehnuteľností ako jej vlastník, alebo u daňovníka nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane.

Kto podáva daňové priznanie v prípade spoluvlastníctva nehnuteľnosti?

Ak je nehnuteľnosť (pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor) v spoluvlastníctve viacerých osôb, podáva daňové priznanie každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa však spoluvlastníci dohodnú na zástupcovi, priznanie podá tento zástupca, ktorý sa v priznaní zároveň vyznačí.

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňové priznanie podá ktorýkoľvek z manželov ale len jeden.

Čo je potrebné priložiť k daňovému priznaniu?

K daňovému priznaniu z nehnuteľností je potrebné priložiť prílohy, ktorými sú napr.: rozhodnutie katastra o povolení vkladu, zmluva o prevode nehnuteľnosti, osvedčenie o dedičstve, darovacia zmluva alebo iný doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti.

Ako vypĺňať daňové priznanie?

Pre rok 2013 vypracovalo ministerstvo financií spoločný formulár pre štyri miestne dane (č. MF/020058/2012-22), tzv. spoločné daňové priznanie t.j. daňové priznanie pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, ktoré sa podáva vtedy, ak daňovník nadobudne prvú nehnuteľnosť. Ďalším druhom je čiastkové daňové priznanie, ktoré sa podáva vtedy, ak daňovník nadobudne ďalšiu nehnuteľnosť, dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Okrem toho sa zaviedlo aj opravné a dodatočné daňové priznanie.

Vyznačením v ľavej hornej časti hlavičky tlačiva uvedie daňovník, či podáva:

 • riadne daňové priznanie
 • čiastkové priznanie
 • čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti
 • opravné priznanie
 • dodatočné priznanie

Aj pri vypĺňaní daňového priznania nastala ďalšia podstatná zmena, a to daňovník už nemusí daň z nehnuteľnosti vypočítať sám. Daň za neho vypočíta správca dane. Daňovník je však povinný uviesť všetky rozhodujúce skutočnosti na výpočet dane správne a pravdivo, tzn. okrem svojich identifikačných údajov v ňom uvedie len základné údaje potrebné na výpočet a vyrubenie dane. Je to hlavne výmera pozemku, podlahová plocha bytu, zastavaná plocha stavby, počet podlaží, forma vlastníctva či účel využitia.

Čo je to čiastkové, opravné a dodatočné priznanie?

Čiastkové priznanie podáva ten daňovník, u ktorého nastali zmeny oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu, tzn. že v predchádzajúcich rokoch síce už podal riadne priznanie k dani z nehnuteľnosti, ale v minulom roku niektorú z nehnuteľností zdedil, prijal darom, daroval, kúpil, predal, skolaudoval novú stavbu, prístavbu alebo nadstavbu, alebo sa zmenil druh pozemku či jeho výmera. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti uvedie daňovník v čiastkovom priznaní iba novonadobudnutú nehnuteľnosť, alebo iba zmenu vo výmere pozemku. Ak daňovník niektorú nehnuteľnosť predal, tak v tlačive priznania zaškrtne v záhlaví, že ide o čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti ku konkrétnej nehnuteľnosti, ktorú zapíše do tlačiva. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi tak už nje je potrebné opätovne uvádzať v priznaní všetky nehnuteľnosti, ktoré ostávajú vo vlastníctve daňovníka.

Opravné daňové priznanie prijíma správca dane len do 31. januára. Daňovník tak môže urobiť vtedy, ak sa v priznaní pomýlil, či nesprávne alebo neúplne vyplnil údaje. Ak však na chyby alebo nedostatky príde daňovník po tomto termíne, môže podať už len dodatočné daňové priznanie, a to najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie. 

Kto vyrubuje daň a dokedy je daňovník povinný ju uhradiť?

Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ktoré doručí daňovníkovi.V prípade, ak daňové priznanie podával za spoluvlastníkov zástupca, rozhodnutie správca dane doručí len jemu, rovnako aj tomu manželovi, ktorý podal daňové priznanie za manželov.

Rozhodnutie má správca dane povinnosť doručiť daňovníkovi do vlastných rúk najneskôr do 15. mája. Vyrubená daň je potom splatná najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Platbu dane je možné rozložiť aj na viac splátok v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daň može daňovník uhradiť buď v hotovosti zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby na daň (max.do výšky 300 EUR), poštovou poukážkou alebo prevodom na bankový účet správcu dane.

Správca dane môže pre jednotlivé časti obce, katastrálne územia alebo kategórie nehnuteľností prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia (VZN) zvýšiť alebo znížiť ročnú sadzbu dane, ale len vždy k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Kto je oslobodený od podávania priznania a platenia dane?

Od podávania priznania a platenia daní z nehnuteľností sú zo zákona oslobodené nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, cirkvi, škôl, kultúrnych ustanovizní. Ale sú to aj osoby v hmotnej núdzi, zdravotne ťažko postihnutí a osoby v dôchodkovom veku. Oslobodenia pre prvonadobúdateľov bytov, ktoré kedysi platili, už neexistujú.

Nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane si musí daňovník uplatniť priamo v daňovom priznaní. Ak na nehnuteľnosť pripadá viacero druhov oslobodení a zliav, využiť a vybrať si možno len jednu z nich.

Ako postupovať v prípade vydraženia nehnuteľnosti?

Výnimkou pri podávaní daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti je nadobudnutie nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. V prípade, ak nastanú zmeny skutočností rozhodujúce pre daňovú povinnosť alebo pre vyrubenie dane v priebehu roka, tak sa na tieto skutočnosti neprihliada. Ide o prípady, keď daňovník nadobudne ďalšiu nehnuteľnosť, predá nehnuteľnosť, zmení sa účel využitia nehnuteľnosti alebo výmera pozemku. Tieto zmeny sa prejavia v daňovom priznaní až za nasledujúce zdaňovacie obdobie.

Ako to je s oznamovacou povinnosťou po nadobudnutí či predaji nehnuteľnosti?

Voči správcovi dane t.j.mestu alebo obci mal daňovník oznamovaciu povinnosť, ktorú si musel splniť do 30 dní odo dňa, nasledujúceho po dni, kedy tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. Oznamovacia povinnosť pri zmenách a nadobudnutí ďalšej nehnuteľnosti je od 1. januára 2013 nahradená inštitútom čiastkového daňového priznania. Osobitná 15-dňová oznamovacia lehota pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením však stále platí.

Aké sankcie hrozia daňovníkovi za nesplnenie jeho povinností?

V prípade, ak daňovník nedodrží svoje zákonné povinnosti, môže mu  správca dane v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z.  o správe daní v z. n. p. uložiť sankciu, ako napr.:

 • za oneskorené podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností (po 31. januári) ……………od 5 EUR do 3 000 EUR
 • za nesplnenie oznamovacej povinnosti …………od 5 EUR do 3 000 EUR
 • za nezaplatenie dane v ustanovenej výške alebo lehote  – úrok z omeškania z dlžnej sumy ………….sankčný úrok vo výške 4-násobku úrokovej miery ECB platnej v deň vzniku nedoplatku, avšak minimálne 15 % p. a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania

Aká je zákonná úprava dane z nehnuteľností?

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v aktuálnom znení zákona č. 460/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. 12. 2012 upravuje daňovníka, predmet dane, základ dane, sadzby dane ako aj podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností.

Kedy zaniká daňová povinnosť?

 • povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností;
 • vydražením nehnuteľnosti;
 • zrušením bezpodielového spoluvlastníctva manželov;
 • zmenou výmery nehnuteľnosti;
 • povolením zmeny užívania stavby, bytu alebo časti bytu;
 • zrušením nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF;
 • zrušením dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností;
 • zbúraním alebo odstránením stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva.


Bookmark the permalink.

58 Responses to Aké zmeny nastali v roku 2013 pri dani z nehnuteľností?

 1. ALB says:

  Dobry den,

  Chcela by som poprosit o radu.
  Kupila som byt a povoleny vklad vlastnickeho prava bol uskutocneny 6/6/2013 ale povodny majitel tam este byva do konca octobra 2013 (po osobnej dohode a toto je evidovane aj v kupnej zmluve)

  Kedze ja som momentalne v zahranici mama bola na miestnom urade ohladom oznamovacej povinnosti ale povedali jej ze mam prist az v januari ked bude treba platit
  dan.

  Nechceli po nej ziadne udaje ani documenty a tak sa teraz obavam ci nebudem pokutovana za omeskanie…a ak ano na zaklade coho sa vyratava vyska pokuty?

  Vopred dakujem
  ALB

  • JUDr. Lenka Rožánková says:

   V zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol v roku 2012 novelizovaný, sa od 1.januára 2013 podáva spoločné daňové priznanie k dani z nehnuteľností (daň z nehnuteľností zahŕňa: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome), k dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za predajné automaty. Pre informáciu uvádzame, že doterajšia právna úprava upravovala podávanie daňového priznania iba k dani z nehnuteľností; pri ostatných miestnych daniach bola zavedená oznamovacia povinnosť a pri poplatku ohlasovacia povinnosť.

   Novelou bolo zavedené tiež tzv. čiastkové daňové priznanie, ktoré sa podáva, ak nastanú zmeny napr. daňovník sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, nadobudne ďalšieho psa, začne prevádzkovať ďalšie predajné automaty alebo nevýherné hracie prístroje alebo keď dôjde k prevodu nehnuteľnosti, darovaniu, predaju alebo úhynu psa, ukončí sa prevádzkovanie niektorých predajných automatov alebo nevýherných hracích prístrojov a pod.

   Podľa novely zákona čiastkové daňové priznanie podáva daňovník, ktorý už podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a v priebehu zdaňovacieho obdobia (roku 2013) daňovníkovi:
   – vznikne ďalšia daňová povinnosť, alebo
   – zmenia sa skutočnosti, ktoré majú podstatný vplyv na daňovú povinnosť, alebo
   – daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich zanikne.

   Čiže, čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník, ktorý už podal priznanie a následne nadobudne ďalšiu nehnuteľnosť – stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, alebo dôjde k takým zmenám, ktoré spôsobia zmenu oproti dovtedy podanému priznaniu, napr. dôjde k zmene druhu pozemku, k zmene výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru a pod.

   Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník aj v prípade, ak podal priznanie a následne prestane byť vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Pretože pri dani z nehnuteľností sa na zmeny skutočností, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia neprihliada, čiastkové priznanie sa podáva so stavom k 01.01.2014 v lehote do 31.januára 2014.

   Daňovník, ktorý už podal spoločné priznanie a v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať miestne príslušnému správcovi dane čiastkové priznanie k tejto dani v priebehu zdaňovacieho obdobia, a to v lehote do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti, alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

   Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti roku 2012 (tzn. od 01.01.2013 do 31.12.2013 vrátane), pričom povinnosť podať daňové priznanie je do 31. januára 2014.

   Vypĺňanie daňového priznania sa touto novelou zjednodušilo. Daňovník uvádza okrem identifikačných údajov len základné údaje potrebné na vyrúbenie dane (základ dane – výmera pozemku, zastavaná plocha stavby, podlahová plocha bytu, počet psov, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov a pod.). Daň vypočíta správca dane (už nie daňovník) a jedným rozhodnutím ju vyrúbi. Daňové priznanie podá len ten daňovník, ktorý doteraz nebol daňovníkom niektorej z uvedených daní.

   Sadzby dane z nehnuteľností si určujú jednotlivé obce a sú zverejnené vo všeobecne záväznom nariadením.

   Novelou bola zrušená oznamovacia povinnosť daňovníka, tzn. ak v priebehu roka nadobudol (kúpil, zdedil, získal darom) nehnuteľnosť alebo mu vlastníctvo k nehnuteľnosti zaniklo (predaj ju, daroval ju) nemá už viac povinnosť oznamovať obci vznik ani zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

   Za omeškanie podania daňového priznania k dani z nehnuteľností hrozia daňovníkovi sankcie, pri fyzickej osobe najmenej 6,63 EUR a pri právnickej osobe najmenej 66,38 EUR. Maximálnu hranicu sankcie určujú obce vo svojom všeobecne záväznom nariadení.

   Ak údaje na daňovom priznaní vyplníte nesprávne alebo neúplne a prídete na to ešte pred 2.februárom 2014, môžete podať správcovi dane opravné daňové priznanie. V prípade, že na to prídete neskôr, máte možnosť podať správcovi dane dodatočné daňové priznanie.

 2. Erika says:

  Dobrý deň!

  Potrebovala by som informácie o zdaneni nehnutelnosti. Situacia je, ze po matke by som zdedila rodinny dom v hodnote 15 tis Eur. Teraz chcem napisat dom na moje meno. Mama vlastní dom uz viac ako 2 roky a zdedila od jej matky, ktorá tam žila viac ako 40 rokov. V tom pripade ak mám pravdu, tak dan z nehnutelnosti moja matka nemusi platit, je to tak? Lenze ja mám v zmysli založiť s.r.o, ktoré by sídloval v tom zdedenom dome. Otazku by som mala, keby som ako prvy krok založila s.r.o a potom by som dedila dom, aj vtedy by bola oslobodená moja mama od dani z nehnutelností? Moja mama je dochodkyna, fyzicka osoba: treba jej podat danove priznanie? Velmi pekne dakujem za rychlu odpoved!

  • JUDr. Lenka Rožánková says:

   Dobrý deň,
   Daň z nehnuteľnosti sa neplatí pri predaji nehnuteľnosti, v prípade, že ste jej vlastníkom boli dlhšie ako 5 rokov pred jej predajom.
   Platiť daň z predaja nehnuteľnosti taktiež nemusia osoby, ktoré spĺňajú obe nasledujúce podmienky, a to: získali nehnuteľnosť do vlastníctva pred 01.01.2011 (teda najneskôr do 31.12.2010), a zároveň v nej mali prihlásený trvalý pobyt najmenej 2 roky pred jej predajom.

   Ďalej sú od platenia dane z predaja nehnuteľnosti oslobodené príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov).

   Daňovníkom je každá fyzická osoba (občan) tzn. aj dôchodca, fyzická osoba podnikateľ (živnostník) a právnická osoba.

   Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva len jedenkrát, a to za to zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť (nadobudol nehnuteľnosť). V nasledujúcich rokoch sa už daňové priznanie nepodáva, správca dane doručí len rozhodnutie o vyrubenej dani. Uvedené neplatí ak v priebehu roka nastala zmena, ktorá má vplyv na vyrubenie dane, alebo zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti.

   Za zdaňovacie obdobie podáva daňové priznanie do 31. 1. 2014 len ten daňovnk, ktorý počas roka 2013 (od 01.01.2013 – 31.12.2013) nadobudol nehnuteľnosť a súčasne je k 1. januáru 2014 zapísaný v katastri nehnuteľností ako jej vlastník, alebo ten daňovník, ktorý predal nehnuteľnosť a súčasne už nie je k 1. januáru 2014 zapísaný v katastri nehnuteľností ako jej vlastník, alebo u daňovníka nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane.
   K daňovému priznaniu z nehnuteľností je potrebné priložiť prílohy, ktorými sú napr.: rozhodnutie katastra o povolení vkladu, zmluva o prevode nehnuteľnosti apod.

   Čiastkové daňové priznanie podáva ten daňovník, u ktorého nastali zmeny oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu, tzn. že v predchádzajúcich rokoch síce už podal riadne priznanie k dani z nehnuteľnosti, ale v minulom roku niektorú z nehnuteľností zdedil, prijal darom, daroval, kúpil, predal, skolaudoval novú stavbu, prístavbu alebo nadstavbu, alebo sa zmenil druh pozemku či jeho výmera. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti uvedie daňovník v čiastkovom priznaní iba novonadobudnutú nehnuteľnosť, alebo iba zmenu vo výmere pozemku. Ak daňovník niektorú nehnuteľnosť predal, tak v tlačive priznania zaškrtne v záhlaví, že ide o čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti ku konkrétnej nehnuteľnosti, ktorú zapíše do tlačiva. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi tak už nie je potrebné opätovne uvádzať v priznaní všetky nehnuteľnosti, ktoré ostávajú vo vlastníctve daňovníka.

   Voči správcovi dane t.j.mestu alebo obci mal daňovník oznamovaciu povinnosť, ktorú si musel splniť do 30 dní odo dňa, nasledujúceho po dni, kedy tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. Oznamovacia povinnosť pri zmenách a nadobudnutí ďalšej nehnuteľnosti je od 1. januára 2013 nahradená inštitútom čiastkového daňového priznania.

   Čo sa týka sídla novo založenej spoločnosti s ručením obmedzeným postačí súhlas aktuálneho vlastníka nehnuteľnosti, ktorý sa predkladá pri zápise spoločnosti do Obchodného registra. Ak tento súhlas nový vlastník nehnuteľnosti nezruší, ostáva aj naďalej v platnosti bez ohľadu na to, že sa zmenil vlastník tejto nehnuteľnosti.

 3. Paulína Šeligová says:

  Dobrý deň,
  chcela by som sa spytat, v oktorbri 2013 nam rodičia darovali dom s polovicou pozemku pod nim a pozemok pri dome,ktorý je samostatny,je potrebné meniť danové priznanie?Otec platil za toto vsetko dan,doteraz.Nechce ale podavat danove priznanie,ze vsak aj tak pridu na to dane zaplatit to jemu,ked neuvedieme,ze bola vykonavana nejaka zmena,tak ze to opat zaplati.Hovorila som mu,že je za to pokuta,tak neviem či ho mam predsvedcit,či treba robiť daňové priznanie a ked som ho este nerobila, či je možné že mi na danovom urade poradia ako ho mam vyplniť alebo je niekde nejaky vzor na to ako mam vyplniť daňové priznanie na dom plus pol pozemku pod nim a dalsi pozemok k tomu samostatne..dakujem.

  • JUDr. Lenka Rožánková says:

   Dobrý deň,

   Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v planom znení upravuje povinnosť podať Čiastkové daňové priznanie, ak nastanú zmeny napr. daňovník sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo keď dôjde k prevodu nehnuteľnosti, darovaniu, predaju a pod.

   Podľa novely zákona čiastkové daňové priznanie podáva daňovník, ktorý už podal priznanie k dani z nehnuteľností a v priebehu zdaňovacieho obdobia (roku 2013) daňovníkovi:
   – vznikne ďalšia daňová povinnosť, alebo
   – zmenia sa skutočnosti, ktoré majú podstatný vplyv na daňovú povinnosť, alebo
   – daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich zanikne.

   Čiže, čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník, ktorý už podal priznanie a následne nadobudne ďalšiu nehnuteľnosť – stane sa vlastníkom alebo dôjde k takým zmenám, ktoré spôsobia zmenu oproti dovtedy podanému priznaniu, napr. dôjde k zmene druhu pozemku, k zmene výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru a pod.

   Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník aj v prípade, ak podal priznanie a následne prestane byť vlastníkom. Čiastkové priznanie sa podáva so stavom k 01.01.2014 v lehote do 31.januára 2014, pričom priznanie k dani z nehnuteľností podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti roku 2012 (tzn. od 01.01.2013 do 31.12.2013 vrátane), pričom povinnosť podať daňové priznanie je do 31. januára 2014.

   V prípade, ak daňovník nedodrží svoje zákonné povinnosti, môže mu správca dane v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v z. n. p. uložiť sankciu, ako napr.:
   – za oneskorené podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností (po 31. januári) do 3 000 EUR;
   – za nesplnenie oznamovacej povinnosti do 3 000 EUR;
   – za nezaplatenie dane v ustanovenej výške alebo lehote – úrok z omeškania z dlžnej sumy vo výške 4-násobku úrokovej miery ECB platnej v deň vzniku nedoplatku, avšak minimálne 15 % p. a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

   Na záver uvádzam, že v zmysle SR právnej úpravy je dôležité kto je vlastníkom nehnuteľnosti a teda povinnou osobou (daňovníkom) pre úhradu dane, ohlásenie zmien, platenie sankcií a pod., tzn. „nevlastník“ nemôže uhrádzať daň za vlastníka.

 4. Ing.Jana Karnetová says:

  Dobrý deň, vo februári 2013 bol vykonaný vklad do katastra nehnuteľnosti , moje dve dcéry sa stali podielovými vlastníčkami nebytového priestoru v pomere 1:1. Nebytový priestor v Starom meste v Bratislave bol kúpený za 30 000,- EUR. moja otázka znie: Musia podať daňové priznanie obidve , alebo stačí jedna za celý nebytový priestor. Príslušnosť podania daňového priznania správcovi dane je určená miestom, kde sa nehnuteľnosť nachádza?

  • JUDr. Lenka Rožánková says:

   Dobrý deň,

   zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z nehnuteľnosti je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu a daňové priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastníkov môže zastupovať jeden z nich, ak sa tak všetci dohodnú a daňové priznanie podá tento zástupca, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom daňovom priznaní.

   Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z nehnuteľnosti sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne, a daňové priznanie podáva jeden z manželov.

   Nakoľko ide o miestnu daň, podáva sa daňové priznanie a rovnako sa daň platí mestskému úradu podľa miesta, kde sa táto nehnuteľnosť nachádza.

 5. Schwartz Roland says:

  Dobry den,

  v roku 2004 darovali stary rodicia mne a bratovi dom a s tym , ze maju dozivotne pravo. Zial obaja uz zomreli tak sa chcem opytat, potrebujem podat danove priznanie ako nadobudnutie nehnutelnosti, ked sme boli majitelia od roku 2004 na LV? Mam taky pocit, ze v roku 2004 nebolo podane danove priznanie a dane z nehnutelnosti chodili stale na meno babky a nie na nas ako majitelov uvedenych v liste vlastnictva.

  Dakujem

  • JUDr. Lenka Rožánková says:

   Dobrý deň,

   V zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení daňová povinnosť vzniká na základe:

   – povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy;
   – nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti;
   – nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo na základe schválenia príklepu súdom;
   – vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov;
   – vydania právoplatného stavebného povolenia;
   – na základe právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením,
   – dodatočného povolenia stavby;
   – právoplatného kolaudačného rozhodnutia;
   – ukončenia výstavby drobnej stavby; oznámením ukončenia drobnej stavby;
   – povolenia zmeny užívania stavby alebo zmeny užívania stavby alebo bytu;
   – zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala;
   – podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF;
   – podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností,
   – zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti;
   – zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely.

   Daňová povinnosť vzniká k 1. januáru zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

   Daňová povinnosť zaniká k 31. decembru zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

   Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

   Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

   Daňové priznanie sa podáva za to zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť. V ďalších zdaňovacích obdobiach sa daňové priznanie nepodáva a daňovník dostane od správcu dane rozhodnutie o vyrubenej dani.

   Za zdaňovacie obdobie na rok 2014 podávajú daňové priznanie (alebo čiastkové daňové priznanie) do 31.01.2014 tí daňovníci, ktorí počas roka 2013:

   – nadobudli nehnuteľnosť (stali sa vlastníkmi pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne budú k 1. januáru 2014 zapísaní v katastri nehnuteľností;
   – predali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníctvo k pozemku, stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru) a súčasne už nebudú k 1. januáru 2014 zapísaní v katastri nehnuteľností;
   – alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane.

   Daňovník musí vyplniť daňové priznanie, v ktorom uvedie všetky údaje, ktoré sú dôležité na výpočet dane z nehnuteľností:

   – údaje o sebe (rodné číslo, IČO, meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, atď.+ informácie o pozemku, stavbe, byte, nebytovom priestore (katastrálne územie, číslo parcely, výmera pozemku/zastavanej plochy stavby/podlahovej plochy bytu, druh pozemku/stavby);
   – pomenuje právny vzťah (vlastník, nájomník, správca, užívateľ), spoluvlastníctvo (podielové, bezpodielové), počet spoluvlastníkov, dátum vzniku/zániku daňovej povinnosti.

   Najčastejšími prílohami k daňovému priznaniu z nehnuteľností sú rozhodnutie katastra o povolení vkladu, zmluvy o prevode nehnuteľností, osvedčenia o dedičstve, darovacie zmluvy alebo iný doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti.

   Ak daňovník zistí, že v priznaní neuviedol správne údaje musí podať dodatočné priznanie k dani a to najneskôr do 4 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností.

   Ak podáte daňové priznanie po 31. januári, môžete dostať od obce alebo mesta pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur. Ak nezaplatíte daň v termíne alebo v určenej výške, môže vám samospráva vyrubiť sankčný úrok. Ten môže byť vo výške 4-násobku úrokovej miery ECB platnej v deň vzniku nedoplatku, avšak minimálne 15 % p. a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

   Čiže v zmysle uvedeného ste boli povinní podať daňové priznanie už v roku 2005 do 31.januára. Odporúčam preto, aby ste tak čím skôr učinili.

   Doživotné právo na užívanie viete vymazať z KN tak, že zašlete príslušnému Okresnému úradu – katastrálnemu odboru úmrtné listy oboch starých rodičov (je to bez správneho poplatku).

 6. ivana says:

  dobry den, mala by som otazocku
  v aprili 2013 som predala pozemok ,ktoreho vlastnickou som bola 1rok a teraz neviem ake danove mam vyplnit a ci uz nemeskam nahodou lebo som citala ze danove z pozemkov sa dava do 31.1 2014 dakujem

  • JUDr. Lenka Rožánková says:

   Dobrý deň,
   Tak ako sa uvádza vyššie, za zdaňovacie obdobie na rok 2014 podávajú daňové priznanie (alebo čiastkové daňové priznanie) do 31.01.2014 tí daňovníci, ktorí počas roka 2013 predali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníctvo k pozemku, stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru) a súčasne už nebudú k 1. januáru 2014 zapísaní v katastri nehnuteľností ako vlastníci. Čiže ak ste už k 01.01.2014 neboli zapísaná na liste vlastníctva ako vlastníčka pozemku, mali ste povinnosť podať daňové priznanie a v záhlaví zaškrtnúť možnosť „druh priznania: čiastkové daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti“. Odporúčam Vám tak urobiť čím skôr, aby sa Vám zbytočne nenavyšovali sankcie, ktoré Vám môžu byť správcom dane uložené.

 7. Jakub says:

  Dobrý deň,

  chcel by som sa opýtať. Koncom minulého roka v decembri, som nadobudol do vlastníctva byt v bytovom dome, za ktorý som podal daňové priznanie k dani z bytov mestu. Keďže som v liste vlastníctva nenašiel údaj o ploche spoluvlastnenia na spoločných priestoroch a ploche spoluvlastnenia na pozemku, daňové priznanie som za tieto priestory a pozemok nepodal.
  Chcel by som preto vedieť, či sa platí aj daň za spoluvlastnícky podiel na spoločných zariadeniach, resp. priestoroch a prípadne pozemku, ktorý prináleží bytovému domu, prípadne kde sa o ňom dá dozvedieť?

  Ďakujem

  • JUDr. Lenka Rožánková says:

   Dobrý deň,

   Daň z nehnuteľností tvorí súbor troch daní, a síce:
   ◾daň z pozemkov
   ◾daň zo stavieb
   ◾daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

   V zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sú predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, byty a nebytové priestory. Pričom za nebytový priestor sa na účely tohto zákona považuje byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie.

   Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

   Tzn. že priznávate (v priznaní k dani z nehnuteľnosti) a platíte daň len za Váš byt, nie za podiel na spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve bytového domu, v ktorom sa Váš byt nachádza a rovnako neplatíte daň ani za spoluvlastnícky podiel na pozemku, na ktorom je predmetný bytový dom postavený.

 8. Tina says:

  Dobrý deň,
  chcem sa spýtať ako je to so zdaňovaním pri predaji nehnuteľnosti získanej darom. Otec je vlastník nehnuteľnosti vyše 20 rokov. Obaja tam máme počas tejto doby trvalé bydlisko. Ak by mi otec daroval túto nehnuteľnosť a ja by som ju chcela predať (hneď do 5 rokov) tak by som musela platiť daň z predaja? Ak áno tak je nejaký iný spôsob ako sa vyhnúť tejto povinnosti, samozrejme okrem toho že ju budem vlastniť dlhšie ako 5 rokov. Ďakujem za Vaše reakcie.

  • JUDr. Lenka Rožánková says:

   Dobrý deň,

   V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane, ak medzi jeho nadobudnutím (deň zavkladovania do katastra nehnuteľností) a jeho predajom uplynulo viac ako 5 rokov (deň, kedy predávajúci prijal platbu alebo preddavok alebo deň uzatvorenia zmluvy o prevode, a to podľa toho, ktorý nastal skôr, bez ohľadu na to, kedy kupujúci nadobudol vlastnícke právo ku kupovanej nehnuteľnosti).

   V prípade, ak príjem nie je od dane oslobodený, daňovník zahrnie uvedený príjem medzi ostatné príjmy uvedené v § 8 zákona o dani z príjmov. Tento príjem môže znížiť o zákonom stanovené výdavky uvedené.

   V prípade, ak ide o predaj nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá darom, nevyhnete sa plateniu dane z príjmu pričom Vašim výdavkom bude cena nehnuteľnosti zistená v čase nadobudnutia, a to buď vo výške:

   – reprodukčnej obstarávacej ceny, ktorou je aj cena stanovená na základe znaleckého posudku v čase nadobudnutia tejto nehnuteľnosti daňovníkom, ale len v tom prípade, ak darca v čase darovania túto nehnuteľnosť vlastnil viac ako 5 rokov, alebo

   – obstarávacej ceny nehnuteľnosti zistenej u darcu, t. j. ceny, za ktorú nehnuteľnosť darca kúpil, ak tento v čase darovania túto nehnuteľnosť vlastnil menej ako 5 rokov.

   Čiže, buď počkáte 5 rokov a potom túto nehnuteľnosť predáte (nebudete platiť dane z príjmu) alebo ju predáte skôr a zaplatíte daň z príjmu v prípade ak nadobúdacia cena bude nižšia ako cena, za ktorú nehnuteľnosť predáte.

 9. Karol says:

  Dobrý deň,
  chcel by som sa opýtať. Zdedil som pozemok 50 m2 a čo je horšie zabudol som to dať do daňového priznania. Toto sa stalo v roku 2011. V mesiaci máj 2014 som obdržal od správcu dane rozhodnutie o udelení pokuty skoro 200,-Eur, nakoľko som poškodil obec na daniach. Platím dane vždy na čas a toto sa mi stalo neumýselne. Ide o pozemok – breh potoka a časť potoka teraz vedené ako záhrada. V podstate výška dane je okolo 2 EUR a za 3 roky cca 6 EUR. Je výška pokuty primeraná k nezaplatenej dani? Nemá aj správca daní povinnosť podľa § 17 zakona 563/2009? Ďakujem za skorú odpoveď.

  • JUDr. Lenka Rožánková says:

   Dobrý deň,

   Bohužial na Slovensku platí precedens „neznalosť zákona neospravedlňuje“, z čoho vyplýva, že môžete platiť všetky dane riadne a včas, ale ak niekedy na niektorú zabudnete (či už priznať alebo uhradiť) väčšinou sa to nezaobíde v lepšom prípade bez sankcií a v horšom prípade môže ísť až o trestný čin.

   V zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v z. n. p. Vám správca dane mohol uložiť sankciu za nesplnenie oznamovacej povinnosti od 5 EUR do 3 000 EUR, pričom prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu. Čiže suma 200,-EUR je v spodnej hranici tohto rozhrania i keď je nepomerne vyššia ako by bola uhradená daň za predmetný pozemok, avšak je to sankcia nie daň.

   Čo sa týka Vami spomínaného §17 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v z. n. p. tento hovorí o výzve na odstránenie nedostatkov už podaného daňového priznania. Nedostatky sú napr. zrejmé chyby v písaní alebo počítaní, neúplnosť príloh príp. preverovanie pravdivosti údajov uvedených v daň.priznaní ale ak nepriznáte nejaký majetok v tomto prípade pozemok, správca dane nie je povinný toto vyšetrovať a zisťovať, a teda sa to nepokladá za nedostatok podaného daňového priznania.

   Záverom Vám odporúčam čím skôr uhradiť túto sankciu vyrúbenú správcom dane nakoľko ak to nestihnete v lehote na to určenej, stáva sa toto rozhodnutie exekučným titulom a správca dane môže začať daňové exekučné konanie, čo Vás môže stáť oveľa viac peňazí.

 10. Martin says:

  Dobry den,
  pred niekolkymi rokmi sme sa stali spoluvlastnikmi spolocnych priestorov v panelaku v ktorom byvame a alikvotnej ciastky pozemkov na ktorych stoji panelak. Nedavno sme sa dozvedeli, ze treba podat danove priznanie na taketo spoluvlastnictvo. Je to tak? ak ano, ako mame postupovat? Vdaka za odpoved.

  • JUDr. Lenka Rožánková says:

   Dobry den,

   Na to, aby som Vam mohla odpovedat, nemam od Vas ucelenu informaciu. Cize poprosim Vas uviest ci ste sa stali spoluvlastnikmi spoloc.priestorov v panelaku popri nadobudnuti vlastnictva bytu/nebytového priestoru alebo ste si nechali po dohode s ostatnymi vlastnikmi cast spoloc.priestorov odclenit?

   • Martin says:

    Dobry den,
    byt sme nadobudli do osobneho vlastnictva asi pred 12 rokmi vramci vtedajsieho transformacneho zakona a potom neskor (asi pred 5 rokmi) sme sa stali spoluvlastnikmi spolocnych priestorov v panelaku v ktorom byvame a alikvotnej ciastky pozemkov na ktorych stoji panelak (vsetci obyvatelia panelaku rovnakym dielom).

    • JUDr. Lenka Rožánková says:

     Dobrý deň,
     spoločné priestory ako sú chodby, vchod, schodiská, výťahy a pod. resp. podiel na nich ste museli nadobudnúť spolu s bytom, nakoľko nie je možné nadobudnúť byt bez podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu. Čiže predpokladám, že pred tými 5 rokmi ste nadobudli podiel k pozemku, na kotrom stojí bytový dom.

     Novelou zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo zavedené tiež tzv. čiastkové daňové priznanie, ktoré sa podáva, ak nastanú zmeny napr. daňovník sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, keď dôjde k prevodu nehnuteľnosti, darovaniu, a pod.

     Podľa novely zákona čiastkové daňové priznanie podáva daňovník, ktorý už podal priznanie k dani z nehnuteľností a v priebehu zdaňovacieho obdobia (roku) daňovníkovi:
     – vznikne ďalšia daňová povinnosť, alebo
     – zmenia sa skutočnosti, ktoré majú podstatný vplyv na daňovú povinnosť, alebo
     – daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich zanikne.

     Čiže, čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník, ktorý už podal priznanie a následne nadobudne ďalšiu nehnuteľnosť – stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, alebo dôjde k takým zmenám, ktoré spôsobia zmenu oproti dovtedy podanému priznaniu, napr. dôjde k zmene druhu pozemku, k zmene výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru a pod.

     Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník aj v prípade, ak podal priznanie a následne prestane byť vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Pretože pri dani z nehnuteľností sa na zmeny skutočností, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia neprihliada, čiastkové priznanie sa podáva so stavom k 01.01.2015 v lehote do 31.januára 2015.

 11. Martin says:

  Dobry den,
  dakujem za podrobnu odpoved. Ak som spravne pochopil, mal by som podat ciastkove PkDzN do 31.01.2015 za stav ktory nastal cca pred 5 rokmi (spoluvlastnictvo alikvotnej ciastky pozemkov na ktorych stoji panelak). Mam pocitat aj s nejakymi sankciami za dodatocne podane PkDzN? Ak ano, s akymi? Dakujem.

  • JUDr. Lenka Rožánková says:

   Dobrý deň,
   Nakoľko meškáte s podaním uvedeného čiastkové daň.priznania, odporučila by som Vám čím skôr sa obrátiť na správcu dane a podať ho. Nakoľko tak urobíte sám tzn. nepríde na to správca dane, že ste zabudli toto čiastkové daň. priznanie podať, sankcia za omeškanie bude malá, ak na to však príde správca dane skôr ako ho podáte, môže sa sankcia vyšplhať aj na niekoľko desiatok eur, pričom samotná daň za spoluvlastnícky podiel na pozemku pod bytovým domom bude len zopár eur.

 12. Martin says:

  Zdravím,kupil som si byt v meskej časti BA, mám tam trvaly pobyt lebo v tej istej časti som býval aj u rodičov. Tiez musím nahlásiť obci že som kupil byt?? Trvale bydlisko si menint musim alebo nie.
  Byt som kupoval cez realizku musim čo všetko musim nahlasit obci??
  Musím podat danové priznanie za rok 2014 ked som ho kupil v roku 2014??
  Nebudem nahodou 5 rokov oslobodený od platenia dani za byt??Dakujem za informáciu Martin.

  • JUDr. Lenka Rožánková says:

   V zmlyse zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v aktuálnom znení zákona č. 460/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. 12. 2012 daňové priznanie k dani z nehnuteľností je povinný podať daňovník miestne príslušnému správcovi dane t.j.mestu alebo obci. Daňovníkom dane z nehnuteľnosti sa stanete povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

   Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva len jedenkrát, a to za to zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť (nadobudol nehnuteľnosť), t.j. vo Vašom prípade za rok 2014. V nasledujúcich rokoch sa už daňové priznanie nepodáva, správca dane doručí len rozhodnutie o vyrubenej dani. Formulár daňového priznania môžete nájsť (stiahnúť si) priamo na stránke Hl.mesta SR Bratislavy (http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=76758).

   Za zdaňovacie obdobie podáva daňové priznanie do 31.01.2015 len ten daňovnk, ktorý počas roka 2014 (od 01.01.2014 – 31.12.2014) nadobudol nehnuteľnosť a súčasne je k 1. januáru 2015 zapísaný v katastri nehnuteľností ako jej vlastník.

   Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ktoré doručí daňovníkovi. Rozhodnutie má správca dane povinnosť doručiť daňovníkovi do vlastných rúk najneskôr do 15. mája. Vyrubená daň je potom splatná najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Platbu dane je možné rozložiť aj na viac splátok v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daň može daňovník uhradiť buď v hotovosti zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby na daň (max.do výšky 300 EUR), poštovou poukážkou alebo prevodom na bankový účet správcu dane.

   Od podávania priznania a platenia daní z nehnuteľností sú zo zákona oslobodené nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, cirkvi, škôl, kultúrnych ustanovizní. Ale sú to aj osoby v hmotnej núdzi, zdravotne ťažko postihnutí a osoby v dôchodkovom veku. Oslobodenia pre prvonadobúdateľov bytov, ktoré kedysi platili, už neexistujú.

   V prípade, ak daňovník nedodrží svoje zákonné povinnosti, môže mu správca dane v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v z. n. p. uložiť sankciu, ako napr.:
   – za oneskorené podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností (po 31. januári) ……………od 5 EUR do 3 000 EUR
   – za nezaplatenie dane v ustanovenej výške alebo lehote – úrok z omeškania z dlžnej sumy ………….sankčný úrok vo výške 4-násobku úrokovej miery ECB platnej v deň vzniku nedoplatku, avšak minimálne 15 % p. a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

   Čo sa týka Vášho trvalého pobytu, v zmysle zákona č.253/1998 Z.z. trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má len evidenčný charakter. Čiže podľa správnosti by ste mali mať nahlásený trvalý pobyt v mieste, kde sa spravidla zdržiavate, bez ohľadu na to, či je to v tej istej mestskej časti u Vašich rodičov alebo v byte, ktorý vlastníte.

 13. Ondrej says:

  Dobrý deň,chcel by som sa opýtať či sa menila novela zákona §9 č. 593)2003 platiť dane z predaja pozemku. Chceme s manželkou si kúpiť stavebný pozemok, predávajúca strana ho vlastni už 16 rokov,je dôchodca a vždy nám hovori že zákon sa menil a treba z neho platiť daň. Neviem čo je na tom pravdy. Ja si myslím že je oslobodený od platenia dani. Dakujem za odpoveď.

  • JUDr. Lenka Rožánková says:

   Dobrý deň,
   V zmysle zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov od 01.01.2011 sa daň z príjmu neplatí pri predaji nehnuteľnosti, v prípade, že ste jej vlastníkom boli dlhšie ako 5 rokov pred jej predajom. Avšak daň z príjmu a daň z nehnuteľnosti sú dve rozdielne dane, kým daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti neplatíte ak ste jej vlastníkom viac ako 5 rokov, daň z nehnuteľnosti je vlastník predmetnej nehnuteľnosti povinný platiť každý rok.

 14. Miroslava says:

  Pekny den, radar by som sa Vas spytala na par veci ohladom uhrady dane z nehnutelnosti. V nasej obci niektori obcania obce dodnes neobdrzali vymer na uhradu dane z nehnutelnosti, vymer za dan za psa a vymer za uhradu poplatkov za komunalny odpad za rok 2014. A to uz mame rok 2015.
  Uklada nejaky zakon nariadenie obci povinnost vystavit vymer za vyssie uvedene do nejakeho presneho datumu ? Je mozne obratit sa na nejaku instituciu ohladom pravidelneho porusovania nariadeni ?
  Dalej by som sa rada spytala, ci obcan obce, ktory je majitelom nehnutelnosti, je v dochodkovom veku, je tazko zdravotne postihnuty, je oslobodeny od platenia dane, alebo je potrebne si podat ziadost. Ak je ppotrebne podat ziadost, kto ziadost schvaluje ? Dokedy je potrebne ziadost podat.

  Dakujem za odpoved.
  Miroslava

  • JUDr. Lenka Rožánková says:

   Dobrý deň,
   Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v aktuálnom znení zákona č. 460/2011 Z. z. s účinnosťou od 01. 12. 2012 upravuje aj problematiku zníženia dane či postupu vyrubovania daní správnym orgánom – obcou.

   V zmysle § 17:
   (2) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane z pozemkov alebo oslobodiť od dane z pozemkov:

   k) pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,

   (3) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane alebo oslobodiť od dane zo stavieb alebo od dane z bytov:

   d) stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

   e) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,

   (7) Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podľa odsekov 2 až 4 v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote podľa § 99a ods. 1, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

   …pričom § 99a znie:

   (1) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

   Čo sa týka Vašej druhej otázky, obec ako správca dane je povinná v zmysle § 99e:

   (1) Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím.

   Aktuálny zákon nám teda neurčuje, do kedy je tak správca dane povinný urobiť, tomuto len ukladá povinnosť daň vyrubiť. Avšak ak si obec túto svoju povinnosť riadne nesplní, tak v zmysle § 99f:

   Ak daňovník v ďalších zdaňovacích obdobiach nie je povinný podať na zdaňovacie obdobie priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich a čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich a správca dane na toto zdaňovacie obdobie daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje nevyrubí, právo na vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na toto zdaňovacie obdobie zaniká po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom sa mali vyrubiť daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.

 15. Jan says:

  Dobrý den V january predam byt za cenu 30000eur v máji kupim záhradu za približnu sumu platím dan z predaja bytu kedže som ho nevlastnil 5 rokou ani som tam nemal trvale bydlisko 2roky. Peniaze som vlastne investoval a nadobudol som inu nehnutelnost to je akoby výmena?

  • JUDr. Lenka Rožánková says:

   Dobrý deň,
   V zmysle zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov daň z nehnuteľnosti sa neplatí pri predaji nehnuteľnosti, v prípade, že ste jej vlastníkom boli dlhšie ako 5 rokov pred jej predajom, keďže ide o jedinú podmienku znamená to, že povinnosť trvalého pobytu bola zrušená.

   Daň sa platí z rozdielu medzi obstarávacou cenou, t.j. cenou za ktorú ste nehnuteľnosť kúpili, a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť predali. Čiže ak Váš byt predáte za 30.000 EUR neplatíte daň z tejto sumy ale zo sumy, ktorá tvorí rozdiel medzi sumou za ktorú ste predmetný byt kúpili a sumou 30.000 EUR. Okrem toho si do nadubúdacej ceny bytu môžete započítať aj preukázateľne vynaložené náklady súvisiace s touto nehnuteľnosťou, ako napríkad:

   1. výdavky spojené s rekonštrukciou nehnuteľnosti;
   2. odmenu znalca či právnika/advokáta;
   3. províziu realitnej kancelárie;
   4. a iné náklady, musíte však mať doklad o ich zaplatení.

   Zákon resp. správcu dane nezaujíma, že za peniaze, za ktoré predáte byt, si potom kúpite inú nehnuteľnosť. Do daňového priznania musíte uviesť aj „zisk“ z predaja bytu (t.j. už spomínaný rozdiel nadobudacej ceny s nákladmi a sumy 30.000 EUR) ako aj „náklad“ na kúpu novej nehnuteľnosti – záhrady. V konečnom dôsledku, keď sa všetko v daň.priznaní spočíta a odčíta, povinnosť platby dane by Vám nemala vzniknúť.

 16. Vlado says:

  Dobrý deň,
  chcel by som sa opýtať musí obec vydať výmer každému daňovníkovi každý rok, alebo stačí vydať jeden krát kým nenastane zmena vo vlastníctve nehnuteľnosti resp. úprave výšky dane.

  • JUDr. Lenka Rožánková says:

   Dobrý deň,
   Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ktoré doručí daňovníkovi. V prípade, ak daňové priznanie podával za spoluvlastníkov zástupca, rozhodnutie správca dane doručí len jemu, rovnako aj tomu manželovi, ktorý podal daňové priznanie za manželov.

   Sadzbu dane z nehnuteľností určuje každoročne všeobecným záväzným nariadením obec alebo mesto (každá obec aj mesto má sadzbu dane pre príslušný rok uvedenú na svojej internetovej stránke).

   Daňovník nie je povinný platiť daň z nehnuteľností zároveň v termíne podania daňového priznania. Daň z nehnuteľností je splatná až po jej vyrubení. Vyrúbená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Platobný výmer doručí správca dane vlastníkovi nehnuteľnosti.

   Tzn. daňové priznanie podáte len raz a ak u Vás nenastala žiadna zmena oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu (roku), t.j. že v predchádzajúcom roku ste síce už podali riadne priznanie k dani z nehnuteľnosti, a v minulom roku ste žiadnu nehnuteľnosť nezdedili, neprijali darom, nedarovali, nekúpili, nepredali, neskolaudovali ste novú stavbu, prístavbu alebo nadstavbu, alebo sa nezmenil druh pozemku či jeho výmera, nepodávate žiadne čiastkové priznanie (ani nové daňové priznanie) a správca dane Vám len vyrúbi daň na základe už skôr podaného riadneho daňového priznania s prihliadnutím na aktuálnu sadzbu dane.

 17. eva says:

  Dobrý den,

  v juli 2014 sme so sestrou dedičstvom ziskali do vlastnictva byt po rodičoch, každá 50/50. Je nutne podat daňové priznanie k dani z nehnuteľností a ak áno, tak obidve či stačí len jedna z nás? Byt je zdedený po otcovi ktorý tam žil viac než 43 rokov a teraz tam žije ešte mamka a tá prepísala svoju čas v dedičskom konaní na mňa a sestru.

  • JUDr. Lenka Rožánková says:

   Dobrý deň,

   Vyberám z vyššie uverejneného článku:

   Kedy sa stanete daňovníkom dane z nehnuteľnosti?
   – povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností;
   – nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti;
   – …………

   Kedy je daňovník povinný podať daňové priznanie?

   Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva len jedenkrát, a to za to zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť (nadobudol nehnuteľnosť).

   Za zdaňovacie obdobie podáva daňové priznanie do 31.01.2015 len ten daňovnk, ktorý počas roka 2014 (od 01.01.2014 – 31.12.2014) nadobudol nehnuteľnosť a súčasne je k 1. januáru 2015 zapísaný v katastri nehnuteľností ako jej vlastník.

   Kto podáva daňové priznanie v prípade spoluvlastníctva nehnuteľnosti?

   Ak je nehnuteľnosť (pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor) v spoluvlastníctve viacerých osôb, podáva daňové priznanie každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa však spoluvlastníci dohodnú na zástupcovi, priznanie podá len tento zástupca, ktorý sa v priznaní zároveň vyznačí.

 18. Jana says:

  Dobrý deň,

  v júli 2014 umrel otec a dom mali s mamou s bezpodielovom spoluvlastníctve manželov 50/50. Po dedičskom konaní sa jeho polovica rozdelila rovným dielom medzi 3 deti a mamu, čiže každý získal 1/8 nehnuteľnosti. Mama teda naďalej vlastní 5/8 celej nehnuteľnosti. Chcem sa spýtať, musíme podávať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, ak mama bude naďalej platiť celú daň a ona bola vlastne spoluvlastníkom už aj pred tým?

  • JUDr. Lenka Rožánková says:

   Dobrý deň,

   Vyberám z vyššie uverejneného článku:

   Kedy sa stanete daňovníkom dane z nehnuteľnosti?

   – povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností;
   – …………

   Kedy je daňovník povinný podať daňové priznanie?

   Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva len jedenkrát, a to za to zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť (nadobudol nehnuteľnosť).

   Za zdaňovacie obdobie podáva daňové priznanie do 31.01.2015 len ten daňovnk, ktorý počas roka 2014 (od 01.01.2014 – 31.12.2014) nadobudol nehnuteľnosť a súčasne je k 1. januáru 2015 zapísaný v katastri nehnuteľností ako jej vlastník.

   Kto podáva daňové priznanie v prípade spoluvlastníctva nehnuteľnosti?

   Ak je nehnuteľnosť (pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor) v spoluvlastníctve viacerých osôb, podáva daňové priznanie každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa však spoluvlastníci dohodnú na zástupcovi, priznanie podá len tento zástupca, ktorý sa v priznaní zároveň vyznačí.

   Tzn. každý, kto nadobudol čo i len „časť“ nehnuteľnosti je povinný podať daňové priznanie, resp. ak je spoluvlastníkov viac, tak stačí ak si zvolia zastupcu napr. Vaša mama, a ten podá toto daň.priznanie za všetkých. Ak ste k 01.01.2015 zapísaná v katastri ako vlastník čo i len „časti“ nehnuteľnosti, musíte podať daň.priznanie.

 19. dagmar says:

  Dobry den, kupila som byt v juli 2014. Platim aj ja dan z nehnutelnosti? Nie je to len vtedy, ked predavam nehnutelnost?

  • JUDr. Lenka Rožánková says:

   Dobrý deň,

   V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva len jedenkrát, a to za to zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť – nadobudol nehnuteľnosť. V nasledujúcich rokoch sa už daňové priznanie nepodáva, správca dane doručí len rozhodnutie o vyrubenej dani. Za zdaňovacie obdobie podáva daňové priznanie do 31.01.2015 len ten daňovník, ktorý počas roka 2014 (od 01.01.2014 – 31.12.2014) nadobudol nehnuteľnosť a súčasne je k 1. januáru 2015 zapísaný v katastri nehnuteľností ako jej vlastník.

   V zmysle zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa daň z predaja nehnuteľnosti platí pri predaji nehnuteľnosti, v prípade, že ste jej vlastníkom neboli dlhšie ako 5 rokov pred jej predajom. Daň sa platí z rozdielu medzi obstarávacou cenou, t.j. cenou za ktorú ste nehnuteľnosť kúpili, a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť predali.

   Tzn. ide o 2 rozdielne dane, jedna sa platí len jedenkrát pri predaji nehnuteľnosti zo „zisku“ a druhá sa platí každý rok za to, že vlastníte nejakú nehnuteľnosť.

 20. Andrea says:

  Dobrý deň,

  chcem sa opýtať, či budem platiť daň z nehnuteľnosti za byt, ktorý som získala darovaním?

  Ďakujem, Vilkovská

  • JUDr. Lenka Rožánková says:

   Dobrý deň,

   Vyberám z vyššie uverejneného článku:

   Kedy sa stanete daňovníkom dane z nehnuteľnosti?

   – povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností;
   – …………

   Daňové priznanie podáva do 31.01.2015 len ten daňovnk, ktorý počas roka 2014 (od 01.01.2014 – 31.12.2014) nadobudol nehnuteľnosť a súčasne je k 1. januáru 2015 zapísaný v katastri nehnuteľností ako jej vlastník.

   Tzn. ak ste v roku 2014 nadobudli nehnuteľnosť, a to bez ohľadu na to akým spôsobom (kúpou, dedením, darom, dražbou…), a ste k 01.01.2015 už zapísaný v KN ako vlastník tejto nehnuteľnosti, ste povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

 21. minovce says:

  Dobrý deň

  Prosím Vás, pokiaľ je ako vlastník pozemku vedený Slov. poz. fond je povinný platiť daň z nehnuteľnosti.
  Ďakujem.

 22. Anna says:

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Sme dvaja spoluvlastníci budovy, ktoré sme získali exekúciou. Budovu používam na podnikanie.Chcem odkúpiť druhú polovicu budovy, lebo žiada odo mňa príliš veľký prenájom za jeho polovicu, ktorý nieje únosný. Do budovy som investovala už dosť značnú časť. Dôvodom odkúpenia budovy je ešte potrebná nutnú rekonštrukcia ( strecha a kanalizácia) o ktorú on neprejavuje záujem. Majiteľ druhej polovice budovy, chce aby som mu zaplatila sumu za pol budovy + čo si prihodil a + DPH. Môže si odo mňa vyžiadať DPH? Na liste vlastníctva sme oko fyzické osoby , nie podnikateľské subjekty.

  • JUDr. Lenka Rožánková says:

   Dobrý deň,

   V prípade, ak je uvedený podiel na nehnuteľnosti vo vlastníctve F.O. podľa údajov z katastra, tak nie je možné účtovať pri jeho predaji DPH, nakoľko túto si môžu účtovať len subjekty, ktoré sú registrované ako platci DPH na daňovom úrade, v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

 23. jopo says:

  Dobrý deň chcem sa spýtať ohľadom daňového priznania z predaja pozemku či mám tuto povinnosť? V roku 2013 som dostal darovaný pozemok ktorého časť sa v roku 2013 spojila s inými pozemkami ktoré vlastním a som oslobodený od ich platenia dane z predaja po ich priamom dedení. Kvôli predaju sme ich združili do jedného večšieho pozemku. A z druhej časti z toho darovaného 200m2 a plus zasa tých oslobodených vznikol pozemok cca.700m2 ktorý sme predali. A to ešte v roku 2013 tak neviem či to je v poriadku alebo sa to da nejako ešte podať alebo to obec bude pokutovať. ďakujem za info

  • JUDr. Lenka Rožánková says:

   Dobrý deň,

   Predpokladám, že daň o ktorej hovoríte, je daň z dedičstva, prevodu a prechodu nehnuteľností, od ktorej ste oslobodený (tak ako všetci) keďže táto daň zanikla s účinnosťou k 01.01.2004.

   Avšak v prípade predaja nehnuteľnosti alebo jej časti ste povinný v zmysle zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov zaplatiť daň z predaja nehnuteľnosti v prípade, že ste jej vlastníkom neboli dlhšie ako 5 rokov pred jej predajom.

   Od platenia dane z predaja nehnuteľnosti sú oslobodené príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov).

   Rovnako Vám, ako vlastníkovi nehnuteľnosti (bez ohľadu na to, ako ste ju nadobudli) vznikla povinnosť v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností resp. vo Vašom prípade čiastkové daňové priznanie za predpokladu, že ste v minulosti nezabudli a už podali riadne daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (je to daň z vlastníctva nehnuteľnosti nie z predaja nehnuteľnosti).

   Pre upresnenie vyberám z vyššie uverejneného článku:

   Kedy sa stanete daňovníkom dane z nehnuteľnosti?
   – ………….
   – zmenou výmery nehnuteľnosti, rozdelením parcely a atď.

   Čo je to čiastkové, opravné a dodatočné priznanie?

   Čiastkové priznanie podáva ten daňovník, u ktorého nastali zmeny oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu, tzn. že v predchádzajúcich rokoch síce už podal riadne priznanie k dani z nehnuteľnosti, ale v minulom roku niektorú z nehnuteľností zdedil, prijal darom, daroval, kúpil, predal, skolaudoval novú stavbu, prístavbu alebo nadstavbu, alebo sa zmenil druh pozemku či jeho výmera. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti uvedie daňovník v čiastkovom priznaní iba novonadobudnutú nehnuteľnosť, alebo iba zmenu vo výmere pozemku. Ak daňovník niektorú nehnuteľnosť predal, tak v tlačive priznania zaškrtne v záhlaví, že ide o čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti ku konkrétnej nehnuteľnosti, ktorú zapíše do tlačiva. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi tak už nje je potrebné opätovne uvádzať v priznaní všetky nehnuteľnosti, ktoré ostávajú vo vlastníctve daňovníka.

   Kto je oslobodený od podávania priznania a platenia dane?

   Od podávania priznania a platenia daní z nehnuteľností sú zo zákona oslobodené nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, cirkvi, škôl, kultúrnych ustanovizní. Ale sú to aj osoby v hmotnej núdzi, zdravotne ťažko postihnutí a osoby v dôchodkovom veku. Oslobodenia pre prvonadobúdateľov bytov, ktoré kedysi platili, už neexistujú.

   Nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane si musí daňovník uplatniť priamo v daňovom priznaní. Ak na nehnuteľnosť pripadá viacero druhov oslobodení a zliav, využiť a vybrať si možno len jednu z nich.

   Aké sankcie hrozia daňovníkovi za nesplnenie jeho povinností?

   V prípade, ak daňovník nedodrží svoje zákonné povinnosti, môže mu správca dane v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v z. n. p. uložiť sankciu, ako napr.:
   – za oneskorené podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností (po 31. januári) ……………od 5 EUR do 3 000 EUR
   – za nesplnenie oznamovacej povinnosti …………od 5 EUR do 3 000 EUR

 24. Marta says:

  Dobrý deň. Za rok 2014 správca dane -obec, nezaslala občanom rozhodnutie o zaplatení miestnych daní. Onedlho vznikne povinnosť daňovníka zaplatiť dane za rok 2015. Pýtam sa, neporušila obec svoju povinnosť voči občanom? Alebo to máme ako daňovníci, brať že nás obec za rok 2014 oslobodila od daní ? Musíme tieto dane zaplatiť ak nám bude rozhodnutie zaslane takmer o rok neskôr,príp. súčasne s rozhodnutím za rok 2015?
  Ďakujem

 25. JUDr. Lenka Rožánková says:

  Dobrý deň,

  V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ktoré doručí daňovníkovi.

  Lehota na vyrubenie dane z nehnuteľností bola pre správcu dane zrušená (kedysi bola stanovená „do 15.mája“). Daň z nehnuteľností je splatná v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť (spravidla) dňom doručenia.

  V prípade, ak daňovník nedodrží svoje zákonné povinnosti, môže mu správca dane v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v z. n. p. uložiť sankciu za nezaplatenie dane v ustanovenej výške alebo lehote – úrok z omeškania z dlžnej sumy XY.

  V zmysle § 99f zaniká právo správcu dane vyrubiť daň:
  Ak daňovník v ďalších zdaňovacích obdobiach nie je povinný podať na zdaňovacie obdobie priznanie k dani z nehnuteľností, a správca dane na toto zdaňovacie obdobie daň z nehnuteľností nevyrubí, právo na vyrubenie dane z nehnuteľností na toto zdaňovacie obdobie zaniká po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom sa mala vyrubiť daň z nehnuteľností.

  Čiže ak Vám správca dane nevyrubil daň za rok 2013 do 31.12.2014, môže tak urobiť ešte v nasledujúcich 5 rokoch, potom jeho právo zanikne. Určite to nemôžete brať ako oslobodenie od dane, len ako administratívne pochybenie správcu dane.

 26. Alino says:

  Dobrý deň.
  V tomto roku (2015) mi vyrúbili daň z nehnutelnosti nižšiu o 10 €, ako v rokoch 2013 a 2014. Zistil som, že daň v minulých rokoch bola nesprávne vypočítaná (nesprávný súčin základu m2 x sadzby dane) bola vyššia o 10 € v roku 2013 a 10 € v roku 2014. Chcem sa spýtať či mám nárok na vrátenie neoprávnene vyrúbenej dane? Ďakujem.

 27. Fullerenka says:

  Moja mama darovacou zmluvou previedla byt do môjho vlastníctva pred dvoma mesiacmi. Ona sama bola vlastníčkou viac ako 7 rokov, takže z predaja nehnuteľnosti by nebola platila daň. Situácia v rodine (príchod sestry s dvoma maloletými deťmi) si momentálne vyžaduje predaj tohto bytu a za získané peniaze kúpu staršieho rodinného domu. Rada by som vedela, či je nejaká možnosť oslobodenia od platenia dane z predaja nehnuteľnosti, keďže som rozvedená matka dvoch maloletých detí a do júla 2016 je mojím jediným príjmom rodičovský príspevok s prídavkami na deti, t. j. 250 € mesačne a výživné na maloleté deti. Ďakujem za odpoveď.

 28. Ing. Anežka Poradová says:

  pekný deň, zaujímalo by ma Vaše konštatovanie, citujem: „Rozhodnutie má správca dane povinnosť doručiť daňovníkovi do 15.mája“.
  Chcela by som vedieť kde je uvedený tento dátum 15.mája.
  Ďakujem

 29. Radka says:

  Dobrý deň chcela by som sa opýtať ohľadom dane z nehnuteľnosti. Ako právnická osoba sme predali 3 budovy s priľahlým pozemkom, 2 stavby nám ešte zostali. Uvedenú skutočnosť sme nenahlásili a daň z nehnuteľnosti sme aj naďalej platili. Chcela by som s opýtať ako mám postupovať ďalej, máme podať dodatočné priznanie na ktorý rok keď nehnuteľnosť sa predala v priebehu roka 2006. Ďalej by som sa chcela opýtať či nám za nesplnenú povinnosť, alebo nepodanie dodatočného priznania patrí aj vyrubenie pokuty a v akej výške .
  Ďakujem

 30. rajo says:

  dobry den, chcel by som sa spytat…V decembri 2014 prebehlo dedicne konanie a v januári 2015 mi boli zavkladované pozemky, ktore su scasti v urbári a druhú cast má v prenajme polnohospodárske druzstvo, ktore za pozemky platí aj dane. Ja, ako danovník som nejakým nedopatrením do dnesnej doby este na obci danové priznanie za dané pozemky nepodal. Môzte mi poradiť, ako mám v tejto situácii pokracovat? PD aj urbár som o zmene vlastníctva informoval písomne. Dakujem

 31. Daniela Ujmiaková says:

  V roku 2015 som kúpila byt na LV je moje rodné priezvisko . Ale neskôr do konca roka2015 som sa vydala a menila som priezvisko v občianskom preukaze. Do 31.1.2016 nestihnem zmeniť priezvisko na LV Podávam daňové priznanie z nehnuteľnosti s rodnym priezviskom,alebo novým.ďakujem

 32. Milan TN says:

  Svokor zdedil malé kúsky pozemkov /v hodnote cca 100/. Má 83 rokov. Musí podať daňové priznanie, a musí platit aj daň ? Ď

 33. Lubica says:

  Dobry den,v r.2011 mi darovali stary rodicia dom a ja som ho v r.2015 predal,musim z predaja nehnutelnosti platit dan a podat danove priz.

 34. Marta Šalatová says:

  Dobrý deň,
  obec nám vydáva Platobný výmer k dani z nehnuteľnosti, za psa, komunálny odpad – po tento výmer si musím osobne ísť na obecný úrad. Na otázku či nemôžu tento výmer zasielať poštou, som dostala nasledovnú odpoveď: „Prečo by to mali posielať, keď 99% obyvateľov si to príde vždy po vyhlásení v miestnom rozhlase vyzdvihnúť a zaplatiť na obec. Ak chcem tak si mám dať písomnú žiadosť (poštou, e-mailom) na obec, že chcem výmer doručiť domov.“ Je tento postup obce správny? Musím každý rok žiadať o doručenie platobného výmeru k dani z nehnuteľnosti? Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach – píše sa doručenie a splatnosť do 15 dní od doručenia, nie je tam však uvedený spôsob doručenia. Ďakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *