Čo je to energetický certifikát budovy a aké sú povinnosti vlastníka budovy?

Energetický certifikát budovy je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy. Z dôsledne vyhotovených energetických certifikátov je možné posúdiť, či budova spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť. Súčasťou certifikátu by mal byť aj odporúčaný súbor opatrení, ako možno zlepšiť jej stavebné konštrukcie a systémy vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, klimatizácie a osvetlenia.

Energetické certifikáty budov by mali prispieť k tomu, aby mali vlastníci a potenciálni záujemcovia o prenájom a kúpu nehnuteľností prehľad o ich energetickej náročnosti. Budovy, ktoré sú podrobené certifikácii, sú podľa energetickej hospodárnosti (ide o množstvo energie potrebné na vykurovanie, príravu teplej vody, na chladenie, vetranie a osvetlenie) zatriedené do energetických tried A až G (podobne ako je to pri chladničkách či iných bielych spotrebičoch). Triedenie môže pomôcť vlastníkom, ale i záujemcom o kúpu nehnuteľnosti jednoducho zistiť, do akej miery je budova energeticky hospodárna, a teda či v nej platia alebo budú platiť za energiu viac alebo menej. Podľa toho sa môžu rozhodnúť, koľko za budovu budú pýtať pri predaji alebo koľko sú ochotní investovať pri kúpe.

Zákonný rámec pre energetickú certifikáciu budov stanovuje na úrovni EÚ smernica Európskeho parlamentu a Rady č.2002/91/ES zo dňa 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov. SR prijala zákon č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov (najmä zákona č.300/2012 Z.z.), vyhlášku MVRR č.625/2006 Z.z.  a vyhlášku MVRR č.311/2009 Z.z. obe o energetickej hospodárnosti budov.

Vypracovanie energetického certifikátu si musia objednať a zaplatiť vlastníci budov (budovou sa myslí stavba ako celok alebo jej časť, ktorá bola projektovaná alebo zmenená na samostatné užívanie).

Energetická certifikácia je povinná pre budovy a samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú; pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy (významnou obnovou budovy sú také stavebné úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25% jej plochy – zatepľovaním obvodového plášťa a strešného plášťa, a výmenou pôvodných otvorových výplní, pričom obnovu možno uskutočniť jednorazovou stavebnou úpravou alebo postupnými čiastkovými stavebnými úpravami); inak je dobrovoľná. Ak má budova spoločný systém vykurovania, možno na základe vykonanej energetickej certifikácie budovy vykonať aj certifikáciu jednotlivého bytu alebo inej samostatne užívanej časti budovy.

Energetická certifikácia budov sa týka len vybraných typov budov. Ide o tieto typy budov:

 1. rodinné domy,
 2. bytové domy,
 3. administratívne budovy,
 4. budovy škôl a školských zariadení,
 5. budovy nemocníc,
 6. budovy hotelov a reštaurácií,
 7. športové haly a iné budovy určené na šport,
 8. budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby,
 9. ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu.

Povinnosť energetickej certifikácie sa nevzťahuje na:

 1. budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad,
 2. kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
 3. budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,
 4. priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,
 5. bytové budovy, ktoré sú určené na používanie menej než štyri mesiace v roku alebo na obmedzené užívanie počas roka s očakávanou spotrebou energie nižšou ako 25 % spotreby pri celoročnom užívaní,
 6. samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje:

 1. na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 01.januári 2008,
 2. na budovu predávanú alebo prenajímanú po 01.januári 2008,
 3. na budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú,
 4. pri dokončení novej budovy alebo po významnej obnove existujúcej budovy,
 5. od 09.júla 2015 je energetická certifikácia povinná aj pre tie budovy v ktorých viac ako 250 m2  celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje.

Do 09.júla 2015 sa povinnosť energetickej certifikácie pri prenájme budovy vzťahuje na budovy s viac ako 500 m2 celkovej podlahovej plochy. Do 31.decembra 2015 nie je energetická certifikácia povinná pre tie budovy, v ktorých sa prenajímajú byty a samostatné časti.

Vlastník budovy je povinný mať energetický certifikát:

 1. ku dňu začatia kolaudačného konania, ak ide o novú budovu alebo o existujúcu budovu po významnej obnove, ak stavebný úrad neurčí inak,
 2. do dvoch (2) mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť,
 3. ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti.

Vlastník budovy je povinný uchovávať energetický certifikát po celý čas jeho platnosti a:

 1. pri predaji budovy odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi,
 2. pri prenájme budovy odovzdať osvedčenú kópiu energetického certifikátu jej nájomcovi,
 3. musí ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na samostatnú časť, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát.

Povinnosti, ktoré má podľa zákona vlastník budovy, sa vzťahujú aj na správcu budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce; na spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a na bytové družstvo.

Výsledkom procesu energetickej certifikácie budovy je energetický certifikát budovy. Tento doklad dokumentuje kvalitatívne vlastnosti budovy – energetickú hospodárnosť budovy, jej zaradenie do príslušnej energetickej triedy, opis nedostatkov v technickom systéme a energetickom vybavení, odporúčané opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy. Energetický certifikát je platný maximálne 10 rokov, ak sa skôr nevykonala významná obnova budovy. Energetické certifikáty vydané do 31.decembra 2012 platia do uplynutia platnosti, ktorá je v nich uvedená.

Energetický certifikát obsahuje aj tzv. energetický štítok ktorý je výňatkom z energetického certifikátu. Vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou viac ako 500 m2, ktorú verejnosť často navštevuje je povinný do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia energetického certifikátu a energetického štítku vystaviť energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste.

Energetickú certifikáciu môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba pre energetickú certifikáciu. Zoznam odborne spôsobilých osôb pre energetickú certifikáciu je k dispozícii na internetovej stránke Slovenskej komory stavebných inžinierov www.sksi.sk. Energetickú certifikáciu môže vykonávať aj energetický audítor, ale len v prípade, že je aj odborne spôsobilou osobou pre energetickú certifikáciu v zmysle zákona.

Štátna energetická inšpekcia (ŠEI) môže uložiť pokutu vlastníkom, ako aj osobám vykonávajúcim certifikáciu.

Inšpekcia uloží pokutu od 500 eur do 3.000 eur:

 1. právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je vlastníkom budovy, v ktorej viac ako 250 m2  celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ju často navštevuje alebo budovy s celkovou podlahovou plochou viac ako 500 m2, ktorú verejnosť často navštevuje ak do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia energetického certifikátu a energetického štítku nevystaví energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste,
 2. neobstará energetický certifikát v príslušných lehotách, hoci je na to podľa zákona povinná,
 3. neuschová energetický certifikát na čas jeho platnosti,
 4. neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy,
 5. neodovzdá kópiu platného energetického certifikátu nájomcovi,
 6. neodovzdá projektové energetické hodnotenie novému nadobúdateľovi budovy pri jej predaji pred začatím výstavby budovy alebo rozostavanej budovy,
 7. neuvedie ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy alebo jej samostatnej časti v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu.

Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť konania a na trvanie protiprávneho stavu. Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o uvedenom konaní, najneskôr do troch (3) rokov odo dňa, keď k takému konaniu došlo.

Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *