Kedy treba nahlásiť prevod vlastníckeho práva správcovi domu a dodávateľom energií?

Na základe Vašej otázky predpokladám, že predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníctva bytu. K prevodu vlastníctva bytu dochádza dňom zápisu do katastra nehnuteľností. Spolu s prevodom vlastníctva bytu dochádza aj k prevodu povinností spojených s vlastníctvom bytu v zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Okrem iného je vlastník bytu povinný uhrádzať finančné prostriedky do fondu prevádzky, údržby a opráv, platiť zálohové platby na spoločné náklady (odvoz kom.odpadu, za výťah, osvetlenie spoločných priestorov apod.), ako aj plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o výkone správy uzatvorenej medzi vlastníkmi bytov a správcom bytového domu. Tieto povinnosti prechádzajú na nového vlastníka bytu momentom nadobudnutia vlastníctva. V zmysle zákona, povinnosť platiť mesačné preddavky a zálohové platby do fondu opráv vzniká od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Zmenu vlastníka bytu je preto nevyhnutné bezodkladne oznámiť správcovi domu. Ak dôjde k zmene vlastníka bytu skôr ako k samotnému odovzdaniu bytu novému vlastníkovi, i napriek tomu je nový vlastník v zmysle zákona povinný uhrádzať uvedené platby (čiže platí aj keď byt ešte neužíva).

Tak ako som už spomenula, okrem úhrady spoločných nákladov sa k bytu viaže aj povinnosť úhrad ďalších nákladov spojených s užívaním bytu, ktoré vlastník hradí priamo dodávateľom, napr. plyn, elektrina, internet či pevná linka. V súvislosti s úhradou týchto nákladov platí, že príslušné platby uhrádza osoba, ktorá má s daným dodávateľom uzatvorenú platnú zmluvu, a teda je nahláseným odberateľom. Osoba odberateľa môže byť odlišná od osoby vlastníka, tzn. kým nedôjde k prehláseniu odberateľa priamo u dodávateľa, platia tieto úhrady pôvodní vlastníci. Nie je v rozpore so zákonom, ak bude zmena odberateľa ohlásená až pri odovzdaní bytu (čiže nový vlastník začne platiť až keď byt začne užívať). Na predídenie prípadným sporom odporúčame uviesť v preberacom protokole aj odpočty stavu meradiel ku dňu prevzatia nehnuteľnosti novým vlastníkom.

Čiže v prípade, ak po prevode vlastníctva bytu budú povodní vlastníci po určitú dobu byt stále užívať, odporúčala by som dohodnúť sa na  kompenzácii nákladov (úhrady do fondu opráv a úhrady za spoločné náklady) vzniknutých od nadobudnutia vlastníctva až do prevzatia nehnuteľnosti novým vlastníkom.Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *